Betydelige innstramninger i reglene om innleie fra bemanningsforetak

Skrevet av Else-Margrethe Husby

Fra nyttår ble det innført innstramninger i reglene om innleie fra bemanningsforetak, med store konsekvenser for så vel bemanningsbedrifter som for bedrifter som har benyttet seg av innleie for å dekke varierende arbeidskraftsbehov. For de bedrifter som allerede opplever store vansker knyttet til å dekke de til enhver tid gjeldende arbeidskraftsbehov, fører innstramningene til at det i mange bransjer blir vesentlig vanskeligere å drive effektivt. Et resultat av innstramningene kan føre til at det varierende arbeidskraftsbehov vil måtte løses med hyppige opp- og nedbemanninger, økt bruk av ansettelser i midlertidige stillinger, permitteringer i perioder hvor oppdragene er færre mv.

Flere bedrifter tar nå kontakt for bistand i forhold til hva de nå bør foreta seg, særlig da bedrifter som driver innen bygg- og anlegg, helse- og restaurant- og matbransjen samt bedrifter i landbruksbransjen. Arbeidskraftsbehovet i disse næringer er varierende. Med de innstramninger som nå er gjort, vil det bli vesentlig mer komplisert å få dekket midlertidige behov i forbindelse med sesong, arbeidsstopp eller prosjekt. I disse tilfeller vil det kun være tillatt å leie inn til vikariater.

Hva reglene i korthet går ut på

• Adgangen til innleie fra bemanningsforetak ved arbeid av midlertidig karakter oppheves. For bedrifter som ikke er bundet av tariffavtale (med fagforening med innstillingsrett etter arbeidstvistloven) vil det i praksis kun være adgang til å leie inn fra bemanningsforetak i vikariattilfellene.
• Innleides rett til fast ansettelse hos innleier utvides: Retten til fast ansettelse skal inntre etter tre års sammenhengende ansettelse og skal også gjelde ved avtalebasert innleie.
• Ny bestemmelse i arbeidsmiljøloven som har til hensikt å tydeliggjøre grensen mellom innleie og entreprise. En konsekvens av denne bestemmelsen, vil kunne innebære at flere oppdragsavtaler blir å anse som innleie og ikke som tjenesteleveranse/entreprise.
• Definisjon av utleie og innleie lovfestes og samordnes i hhv. arbeidsmiljøloven (innleie) og arbeidsmarkedsloven (utleie).

Det er gitt to unntak. I disse tilfeller vil det fortsatt være adgang til innleie utenom vikartilfellene og uten avtale med de tillitsvalgte. Dette gjelder for det første innleie av helsepersonell for å sikre forsvarlig drift av helse- og omsorgstjenester. Behovet for innleie skal i disse tilfeller drøftes med de tillitsvalgte. Unntaket gjelder videre innleie av arbeidstakere med spesialkompetanse som skal utføre rådgivnings- og konsulenttjenester i et klart avgrenset prosjekt.

Overgangsperiode

De nye reglene trer først i kraft fra og med 1. april 2023 med en overgangsperiode på tre måneder for innleiekontrakter som er inngått før 1. april 2023 og for oppdragskontrakter som er inngått før 1. april 2023, under forutsetning av at oppdraget kan fullføres med innleie fra bemanningsbyrå. Selv om det er gitt en overgangsperiode, haster det for mange bedrifter å foreta eventuelle tilpasninger i bemanningen og tilknytningsformer.

Dersom din bedrift vil rammes av innstramningene og dermed trenger rådgivning knyttet til hva som bør foretas av tilpasninger knyttet til bemanning, ta gjerne kontakt. Jeg har nylig jobbet i Mediebedriftene i NHO, og fulgt nøye med på lovforslaget, høringsrundene mv. Jeg kan bistå dere med gjennomgang av eksisterende avtaler for innleid arbeidskraft, se om benyttet hjemmelsgrunnlag fortsatt står seg, om hjemmelsgrunnlag må endres eller om kontrakten må termineres i sin helhet. Videre kan jeg yte bistand i vurdering av om innleie kan foretas med hjemmel i unntaket om innleie av ansatte med spesialkompetanse.

Ta gjerne kontakt dersom din bedrift trenger bistand i forhold til nødvendige tilpasninger.

Else-Margrethe Husby
Advokat/Partner