Den Europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) ber Norge svare på Miljøorganisasjonenes klage

I juni 2021 klaget vi Norge inn for EMD, på vegne av Greenpeace Norden, Natur og Ungdom og seks norske ungdommer. I klagen gjøres det gjeldene at utvinningstillatelser i Barentshavet bryter med de grunnleggende menneskerettighetene i den Europeiske Menneskerettighetskonvensjonen. Det er allment akseptert at klimakrisen truer de grunnleggende menneskerettighetene. Problemstillingen for EMD er hvilken betydning dette skal ha for nye, norske utvinningstillatelser for petroleum. Den 22. desember 2021 kommuniserte EMD klagen.

Kommunisering av miljøorganisasjonenes klage betyr at staten må svare på en rekke spørsmål som domstolen stiller, blant annet knyttet til Høyesteretts dom i klimasaken av 22. desember 2020. Dommen, som er avsagt under dissens (11-4), gikk ut på at utvinningstillatelser i Barentshavet var gyldige, selv om tillatelsene vil gi petroleum i en tid da bruk av petroleum må være i sterk utfasing. Utfasing av petroleumsressurser er nødvendig for at Parisavtalens temperaturmål skal nås. Parisavtalen krever som kjent at alle land tilstreber å begrense oppvarmingen til 1,5C.

I kommuniseringen gir EMD klagen status som en «possible impact case». Denne statusen innvilges for:

Applications raising questions capable of having an impact on the effectiveness of the Convention system (in particular a structural or endemic situation that the Court has not yet examined, pilot-judgment procedure) or applications raising an important question of general interest (in particular a serious question capable of having major implications for domestic legal systems or for the European system).

Vår advokat Cathrine Hambro representerer klagerne, sammen med advokat Emanuel Feinberg i Advokatfirmaet Glittertind.

Klagen til EMD finner du her: Application to the ECtHR 150621 For distribution

Mer informasjon finner du her på greenpeace sine hjemmesider: link til greenpeace

For more information visit greenpeace’s website: link to greenpeace

Høyesteretts dom i klimasaken finner du her: link til lovdata

Artikkel om saken på Norges institusjon for menneskerettigheter sine hjemmesider: link til NIM (nhri.no)