Klimasøksmålet – Kommentar til dommen

Kommentarer til Klimadommen i Høyesterett av 22.12.2020 fra advokat Cathrine Hambro, Wahl-Larsen Advokatfirma, advokat for miljøorganisasjonene

Miljøorganisasjonene vant ikke frem i Høyesterett. Staten fikk derved medhold i at tildeling av utvinningstillatelser i Barentshavet i 23. konsesjonsrunde ikke er ugyldig og ikke i strid med Grunnloven § 112.

Vi synes det er synd at flertallet i Høyesterett ikke fulgte vår argumentasjon, men noterer at mindretallet støttet miljøorganisasjonene og stemte for at vedtaket skulle være ugyldig fordi klimakonsekvensene ikke var utredet. Dissensen kan bety mye ved en eventuell klage til EMD.

Høyesterett har enstemmig kommet til at Grunnloven §112 er en rettighetsbestemmelse, men legger terskelen for å konstatere krenkelse av bestemmelsen høyt. På dette punkt mener jeg Høyesterett anstrenger seg for å distansere seg fra den vedtatte ordlyden, sier advokat Cathrine Hambro i Wahl-Larsen, som førte saken på vegne av miljøorganisasjonene i Høyesterett sammen med advokat Emanuel Feinberg. I avsnitt 142 legges det i tillegg til at for at domstolene skal kunne sette et lovvedtak til side, eller et vedtak som Stortinget har samtykket til, må Stortinget «grovt» ha satt til side pliktene sine etter Grunnloven § 112. Denne formuleringen handler ikke bare om hvordan terskelen etter Grunnlovens § 112 skal legges, men innfører nok et kvalifiseringskrav som har sammenheng med maktfordelingsprinsippet. Jeg leser denne del av dommen dithen at Høyesterett ikke ønsker saker om klima og Grunnlovens § 112. Dette er noe overraskende, i og med at Stortinget først i 1992 og så i 2014 har grunnlovfestet at domstolene skal spille en rolle også i klima- og miljøsaker.

Dissensen er knyttet til kravene til saksbehandlingen som lå forut for utdelingen av utvinningstillatelsene. Klimakonsekvensene av forbrenningsutslippene utvinningstillatelsene kan gi grunnlag for, er ikke utredet. Dissenterende dommer Webster fremholder i avsnitt 273 at hvis det kan stilles spørsmål ved om det er forsvarlig å utvinne det man eventuelt måtte finne, må dette avklares tidlig i saksbehandlingen. Resonnementet er knyttet til både Grunnlovens §112 og relevante EU-direktiver. Dissensen vil være svært interessant ved såkalt PUD-godkjennelse og eventuelt i forbindelse med en eventuell klage til EMD.

For ytterligere kommentarer – Cathrine Hambro mobil: 918 42 177