Klimasøksmålet – Debatt om Parisavtalens betydning

«Det er vanskelig å komme på noen annen internasjonal forpliktelse Norge har påtatt seg som er så inngripende, langvarig, radikal og vidtrekkende som Parisavtalen.»  – Terje Erikstad i kommentaren «Jeg, en klimaaktivist?» i DN lørdag 18. juli 2020

Vår advokat Cathrine Hambro er stolt av at saken hun har prosedert i tre instanser skaper betydelig samfunnsdebatt.

Parisavtalen er signert av alle verdens land og trådte i kraft i 2016. Parisavtalen fastslår at det er enighet i verden om at verden må tilstrebe at temperaturstigningen, sammenlignet med førindustriell tid, begrenses til 1,5°C. Parisavtalen fastsetter i artikkel 4 nr. 3 at landene skal utøve «highest possible ambitions» for at målene kan nås.

I Klimasøksmålet, som ble prosedert for Høyesterett i syv dager i november, anførte Cathrine Hambro at dette får betydning for hvordan grensene i Grunnlovens § 112 skal trekkes, for spørsmålet om gyldigheten av utvinningstillatelser langt nord i Barentshavet, utdelt etter at Parisavtalen ble inngått. Dette gjelder særlig fordi de aktuelle tillatelsene ikke kan gi petroleum før tidligst i 2030, i en tid da verden er enige om at bruk av petroleum skal være i sterk utfasing.

Argumentasjonen om Prisavtalen har skapt debatt. Professor i folkerett ved Universitetet i Oslo, Christina Voigt, hevdet i Aftenposten den 23. november 2020 at Regjeringsadvokaten tar feil om Parisavtalen:

https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/WOg242/regjeringsadvokaten-tar-feil-om-parisavtalen

Voigt fikk svar fra tidligere ambassadør og First House medarbeider Morten Wetland i Aftenposten den 30. november 2020 at «Professoren tar feil om Parisavtalen»:

https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/WOgpga/professoren-tar-feil-om-parisavtalen

Christina Voigt repliserte den 5. desember 2020 «Nei, jeg tar ikke feil om Parisavtalen»:

https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/41E1Lg/kort-sagt-mandag-7-desember

Det er langt fra gitt at spørsmålet om Parisavtalens betydning får noen avklaring når Høyesteretts dom i Klimasøksmålet faller. Parisavtalen har uansett fått stor betydning i andre lands interne rettsanvendelse.