Skip to content

Advokat Cathrine Hambro i Wahl-Larsen Advokatfirma prosederer klimasøksmålet for Greenpeace

Klimasøkmålet

Advokat Cathrine Hambro i Wahl-Larsen Advokatfirma er prosessfullmektig for saksøkerne Greenpeace og Natur og Ungdom i Klimasøksmålet mot den norske stat. Advokatfirma Emanuel Feinberg i Glittertind Advokatfirma er også prosessfullmektig for de samme partene.

Spørsmålet i saken er om 10 utvinningstillatelser for petroleumsutvinning tildelt i 23. konsesjonsrunde er i strid med Grunnlovens § 112, som bestemmer at «enhver» har rett til et miljø som sikrer helsen og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares. Staten har bestridt at Grunnlovens § 112 er en rettighetsbestemmelse som kan påberopes på den måten våre parter har gjort i denne saken.

Norges største bidrag til utslipp av CO2 er fra nettopp petroleumsindustrien. Det er dokumentert og internasjonalt anerkjent at påviste petroleumsressurser i verden langt overskrider det som kan utvinnes, både innenfor 2-graders målet og 1,5 graders målet. Likevel fortsetter tildelingen av utvinningstillatelser for ikke-påviste ressurser i
i særlig sårbare områder i Arktis.

Oslo tingrett avsa dom i saken 4. januar 2018. Retten kom til at Grunnlovens § 112 er en rettighetsbestemmelse som kan påberopes og håndheves av domstolene. Likevel gikk konklusjonen ut på at rettigheten etter § 112 ikke var krenket ved utstedelse av de 10 utvinningstillatelsene.

Oslo tingretts dom er anket og ankeforhandlingene for Borgarting lagmannsrett gjennomføres fra 5. til 14. november 2019. Saken vil da prøves på nytt i sin fulle bredde.

Cathrine Hambro har gjennom mange år arbeidet med miljørettslige spørsmål, og er i dag en av Norges fremste advokater innen miljørett.

Les mer om advokat Cathrine Hambro her.

Klimasaken har fått bred omtale i norsk og utenlandsk presse. Dette er et utvalg av omtalen:

Saken er omtalt på Oslo tingretts nyhetsside 10. november 2017.