Advokat Cathrine Hambro i Wahl-Larsen Advokatfirma prosederer klimasøksmålet for Greenpeace

Klimasøkmålet

Grunnlovens § 112 bestemmer at alle har rett til et miljø som sikrer helsen og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares.  Videre skal naturens ressurser disponeres ut fra en langsiktig og allsidig synsmåte som beskytter denne retten, også for etterslekten.
Det fremgår videre av bestemmelsen at staten har plikt til å sette i verk tiltak som gjennomfører disse grunnsetningene.  Når staten har plikt til å gjennomføre tiltak for å sikre miljøet må   staten også avstå fra  å iverksette tiltak eller fatte vedtak medfører irreversibel skade på  miljøet.

Staten har erkjent at vi står overfor store klimaendringer som vil medføre enorme skadevirkninger for verdens befolkning, og at det derfor er nødvendig med omfattende tiltak for å begrense oppvarmingen av koden. I tråd med dette har staten blant annet inngått «Parisavtalen», hvor Norge har forpliktet seg til å bidra til at globale klimagassutslipp reduseres slik at temperaturendringene kan holdes godt under to grader og fortrinnsvis begrenses til en og en halv grader.

Både Stortinget og staten er forpliktet  av Grunnloven og kan ikke fatte vedtak som er i strid med de rettigheter som tilkommer «enhver» i henhold til § 112.    Til tross for dette tildelte staten oljeindustrien ti nye utvinningstillatelser for petroleum i særlig sårbare områder i Arktis i 2016.

Det er ikke tvilsomt at utvinning av petroleum i seg selv vil medføre utslipp av klimagasser..  Det er heller ikke tvilsomt at forbrenning av oljen og gassen der den forbrukes vil medføre enorme utslipp av klimagasser i flere ti-år fremover, noe som igjen vil bidra til oppvarmingen av kloden.

På denne bakgrunn har Greenpeace og Natur og Ungdom gått til søksmål mot staten med påstand om at statens vedtak om tildeling av utvinningslisenser i 23. konsesjonsrunde må kjennes ugyldig. Et hovedgrunnlag for søksmålet er at vedtaket er i strid med Grunnlovens § 112.

Rettssaken begynner i Oslo tingrett 14. november 2017.

Saken reiser mange og omfattende statsforfatnings-, forvaltningsrettslige og miljørettslige spørsmål, i tillegg til rettslige spørsmål knyttet til Norges internasjonale forpliktelser. Greenpeace har derfor valgt advokat Cathrine Hambro i Wahl-Larsen Advokatfirma AS som sin prosessfullmektig mot staten.  Hun har gjennom mange år arbeidet med miljørettslige spørsmål, og er i dag en av Norges fremste advokater innen miljørett.

Les mer om advokat Cathrine Hambro her.