Skip to content

Advokat Cathrine Hambro i Wahl-Larsen Advokatfirma prosederer klimasøksmålet for Greenpeace

Klimasøkmålet

Dommen fra Borgarting lagmannsrett har falt.

Prosessfullmektig for miljøorganisasjonene, advokat Cathrine Hambro sier at miljøorganisasjonene har vunnet på spørsmålet om hvordan Grunnlovens § 112 skal tolkes, men tapt på anvendelsen av bestemmelsen fordi Borgarting lagmannsrett anlegger en svært høy terskel for å konstatere brudd. Miljøorganisasjonene er svært fornøyd med at lagmannsretten fastslår at miljø- og klimavurderinger under § 112 må gjøres helhetlig, og slik at forbrenningsutslipp fra norskprodusert olje som benyttes i andre land også må tas med i de vurderingene som skal gjøres. Dette er et stort skritt videre i.f.h.t. tingrettens avgjørelse, der det ble fastslått at det var lovlig å se bort fra slike «eksporterte» forbrenningsutslipp. Staten ble ikke tilkjent saksomkostninger.

Les hele dommen her: dom fra Borgarting lagmannsrett 23.01.2020

 

Advokat Cathrine Hambro i Wahl-Larsen Advokatfirma er prosessfullmektig for saksøkerne Greenpeace og Natur og Ungdom i Klimasøksmålet mot den norske stat Advokatfirma Emanuel Feinberg i Glittertind Advokatfirma er også prosessfullmektig for de samme partene. Ankesaken ble behandlet av Borgarting lagmannsrett i perioden 4. til 14. november 2019, og dom er forventet før jul 2019.

«Gjennomføringen av ankeforhandlingen gikk bra. Miljøorganisasjonene og advokatene synes argumentene kom godt frem.»              - Cathrine Hambro

Spørsmålet i saken er om 10 utvinningstillatelser for petroleumsutvinning tildelt i 23. konsesjonsrunde er i strid med Grunnlovens § 112, som bestemmer at «enhver» har rett til et miljø som sikrer helsen og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares. Staten har bestridt at Grunnlovens § 112 er en rettighetsbestemmelse som kan påberopes på den måten våre parter har gjort i denne saken.

I saken anføres også at Olje- og energidepartementet har begått grove saksbehandlingsfeil, bl. a knyttet til de økonomiske vurderingene av ressurspotensialet i Barentshavet Sør-Øst.

Norges største bidrag til utslipp av CO2 er fra nettopp petroleumsindustrien. Det er dokumentert og internasjonalt anerkjent at påviste petroleumsressurser i verden langt overskrider det som kan utvinnes, både innenfor 2-graders målet og 1,5 graders målet. Likevel fortsetter tildelingen av utvinningstillatelser for ikke-påviste ressurser i særlig sårbare områder i Arktis. Det er også et poeng i saken at samtidig som det letes etter ny petroleum, er det et faktum at Norge, etter 30-år med politiske planer om utslippsreduksjoner, ikke har lyktes med å redusere sine utslipp.

Oslo tingrett avsa dom i saken 4. januar 2018. Retten kom til at Grunnlovens § 112 er en rettighetsbestemmelse som kan påberopes og håndheves av domstolene. Likevel gikk konklusjonen ut på at rettigheten etter § 112 ikke var krenket ved utstedelse av de 10 utvinningstillatelsene.

Cathrine Hambro har gjennom mange år arbeidet med miljørettslige spørsmål, og er i dag en av Norges fremste advokater innen miljørett.

Les mer om advokat Cathrine Hambro her.

Utvalgt presseomtale om ankesaken – norske medier:

Klimasaken har fått bred omtale i norsk og utenlandsk presse. Dette er et utvalg av omtalen:

Saken er omtalt på Oslo tingretts nyhetsside 10. november 2017.

Foto: Thor Due, Natur og Ungdom