Energi, vann og vindkraft, miljø- og naturressurser

Energi, vann og vindkraft

Juridisk bistand i saker om kraftutbygging,  elektriske anlegg (kraftledninger mv.), vindkraft og andre energirelaterte spørsmål er blant våre hovedarbeidsområder. Vi yter bistand både til grunneiere, utbyggere, energiselskaper og andre.

Som en del av dette inngår:

 • Konsesjonssaker, herunder konsesjonssøknader, klager og høringsuttalelser.
 • Forhandling og utarbeidelse av avtaler mellom grunneiere og utbyggere om kraftutbygginger, småkraft, vindkraft, fallrettigheter og kraftledninger.
 • Ekspropriasjon, skjønn, jordskifte og tvistesaker
 • Kontakt med offentlige myndigheter
 • Nettilknytning og utbygging av nett og nettariffer
 • Etablering av selskaper for utnytting av kraftressurser
 • Energiavtaler
 • Eiendomsskatt

Miljø- og naturressurser

Miljørett omfatter alle rettsregler og rettslige prinsipper som har til formål å bevare miljøet og sikre at miljøhensyn og langsiktig forvaltning av naturressurser blir ivaretatt. Miljørettslige problemstillinger og spørsmål oppstår på mange rettsområder og i mange forskjellig type saker.

Som en del av dette inngår:

 • Søknader til det offentlige om konsesjoner og andre tillatelser for tiltak og planer som kan få betydning for miljøet, slik som utslippstillatelser, lagringstillatelser, reguleringsplaner og byggetillatelser, landskaps- og miljøplaner, vassdragskonsesjoner, etablering og fjerning av massedeponier
 • «Due diligence- prosesser», avtaler om grunnerverv og andre avtaler hvor ansvar og risiko for gammel forurensning må avklares og avtalereguleres
 • Anvendelse av avfallsregelverket
 • Insentivordningene for investeringer i fornybar energi
 • Anmeldelser og straffansvar for forurensning og annen overtredelse av forurensningsregelverket

Advokater i Wahl-Larsen Advokatfirma har lang erfaring med miljørett, og tilbyr spesialkompetanse i alle saker som omfatter miljørettslige spørsmål.

Ta kontakt - Få konsultasjon

Ønsker du rådgivning på din sak? Fyll ut kontaktskjemaet under for å få en førstekonsultasjon og videre veiledning.

KONTAKTPERSONER

Tor Gresseth

ADVOKAT (H)/ PARTNER

TLF: (+47) 48 89 02 49
E-post: tor.gresseth@wla.no

Gunnar Nerdrum Aagaard

ADVOKAT / PARTNER

TLF: (+47) 98 83 93 80
E-post: gna@wla.no

Nora Nøkleby Sunde

ADVOKAT / PARTNER

TLF: (+47) 47 90 11 91 77
E-post: nns@wla.no

Rikard Berg

ADVOKAT / PARTNER

TLF: (+47) 47 32 25 80
E-post: berg@wla.no