Avklaring av kompetanse of interessekonflikt

Alminnelige oppdragsvilkår for klienter

Wahl-Larsen Advokatfirma AS har etablerte generelle rutiner for håndtering av klienter. Nedenfor følger en angivelse av en del hovedpunkter som normalt er av interesse for våre klienter.

Registrering av oppdraget

Vi avklarer selvsagt om firmaet besitter tilstrekkelig kompetanse og kvalitet til at vi kan påta oss oppdraget. Før vi påtar oss et oppdrag avklarer vi også om det foreligger interessekonflikt eller andre forhold som gjør at firmaet ikke kan eller bør påta seg oppdraget.

I samsvar med lov om hvitvasking foretar vi også lovpålagt identifikasjonskontroll i forbindelse med at oppdraget etableres.

Taushetsplikt

Advokater har med noen få lovbestemte unntak taushetsplikt for de opplysninger advokaten får i forbindelse med en sak. Alle våre klienter kan ha tillit til at den informasjon som blir overlevert fra klienter vil bli behandlet konfidensielt av samtlige som arbeider i vårt firma.

Klageadgang

Som klient hos oss inngås avtale med Wahl-Larsen Advokatfirma . Den enkelte advokat som arbeider med saken er imidlertid personlig ansvarlig for kvaliteten på det arbeid som utføres.

Vi foretrekker at klienter som måtte ha innvendinger til måten vårt arbeid er utført på, tar dette opp med den enkelte advokat på et så tidlig tidspunkt som mulig. Det er allikevel anledning til klage til å klage til Advokatforeningens disiplinærutvalg hvis man er misfornøyd med en advokats utførelse av et oppdrag.

Regler for God Advokatskikk og nærmere opplysninger om klageordningen finnes på Advokatforeningens hjemmeside www.jus.no under Råd og rettshjelp.

Ansvars og forsikringsdekning

For advokatvirksomhet er det fastsatte krav til sikkerhetsstillelse og ansvarsforsikring til dekning av et eventuelt erstatningsansvar som pådras under utøvelse av advokatvirksomheten. Alle advokater i vårt firma har etablert sikkerhetsstillelse og ansvarsforsikring.

Endring av oppdragsvilkår

De betingelser som er avtalt for oppdraget gjelder normalt så lenge oppdraget varer med mindre annet avtales særskilt.

Gjennomføring av oppdraget

Den advokat som er engasjert av klienten vil også være ansvarlig for gjennomføring av oppdraget. Denne advokaten vil sørge for at arbeidet blir utført på en for klienten mest mulig optimal måte ved bruk av andre i firmaet osv.

Timepriser

Gjennomgående faktureres vårt arbeid etter medgått tid, men fastpris kan i særskilte tilfeller avtales. Våre timepriser varierer ut fra type oppdrag og den kompetanse som kreves. Timeprisene avtales individuelt for hver enkelt sak og bekreftes gjennom en oppdragsbekreftelse.

Våre timepriser varierer for tiden fra kr. 2.500 til kr. 4.375 inkl. mva. (hhv. kr. 2.000 til kr. 3.500 eks. mva.). Prisene kan endres med en måneds varsel med mindre det er avtalt en fast timepris i hele oppdragets varighet. Minste timeenhet er 15 minutter.

Fakturering og betaling

Dersom annet ikke er avtalt vil oppdraget bli fakturert etter medgått tid. De medgåtte timer samt eventuelle direkte utlegg vil normalt faktureres en gang per måned. Større utlegg vil som regel viderefaktureres med en gang utlegget har funnet sted.

Alle fakturaer er netto pr. 14 dager. Ved forsinket betaling påløper forsinkelsesrenter i henhold til forsinkelsesrentelovens bestemmelser.

Med hver faktura vil det bli tilsendt en spesifikasjon av arbeidet hvor det fremgår hvilket arbeid som er utført i perioden, timeantall og hvilke advokater som har utført dette.

Dersom en faktura omfatter arbeid med flere oppdrag for samme klient, vil det av spesifikasjonen fremgå hvor stor andel av salæret og eventuelle utlegg som gjelder det enkelte oppdrag.

Utlegg

Utlegg som klienten er ansvarlig for skal avklares med klienten før de pådras, med mindre kostnadspådraget er nevnt i oppdragsbrevet eller er nødvendig for å sikre klientens interesser og klientens samtykke ikke kan innhentes på forhånd. Det påpekes at viderefakturering av utlegg normalt vil medføre merverdiavgift på utlegget.

Rettshjelpsforsikring

Mange private klienter har rettshjelpsdekning inntil et visst nivå gjennom sine private forsikringer.

Ved etablering av oppdraget vil vi avklare om det foreligger rettshjelpsdekning via klientens forsikringsselskap. Klienten må selv fremskaffe forsikringsselskapets navn og polisenummer.

Rettshjelpsdekningen fritar ikke klienten for avsvaret med å betale for advokatens arbeid og innebærer ingen øvre grense for det totale faktureringsbeløp for en sak.  Rettshjelpsdekningen omfatter ikke eventuelle omkostnigner man i en rettssak måtte bli pålagt å dekke for motparten.

Forholdet til saksomkostninger i rettssaker

Advokatene innestår aldri for et bestemt utfall av en rettssak. Dette gjelder selv om man har antydet sannsynligheten for å få medhold av retten.

Tapes en sak, kan klienten risikere å bli pålagt å dekke motpartens saksomkostninger og å dekke rettens gebyr. Dette er klientens eget ansvar.

Timepris og faktureringsrutiner vil være avtalt mellom advokat og klient. I en rekke tilfeller vil avklaringer med klient, undersøkelser, møter osv. i en sak medføre langt mer arbeid enn hva som faktisk kommer til syne i forbindelse med gjennomføringen av en rettssak. Dette ressursforbruket skal fortløpende avtales med klienten og anses uansett som godkjent gjennom klientens betaling av fakturaer.  Dersom en rettsavgjørelse ender med at klienten blir tilkjent saksomkostninger, men beløpet er satt lavere enn det salær vi har krevet/vil kreve av klienten, vil klienten allikevel være ansvarlig overfor oss for det overskytende.