Aktuelt

Ledig stilling: Vi søker nye kolleger/partnere

Vi søker advokater/partnere I forbindelse med at noen av våre hyggelige kollegaer skal pensjonere seg, har vi plass til flere advokater/partnere. Vi er alltid på jakt etter nye og dyktige kolleger. Akkurat nå er vi i interessert i advokater som er partnere et annet sted i dag, eller som ønsker seg over i en partnerrolle….

Les mer...

Høyesterett skal behandle sak om nivået på kapitaliseringsrente ved ekspropriasjon av innmark

Borgarting lagmannsrett har i skjønnssak (22-051932SKJ-BORG/03) om landbrukseiendommer (korn, gress mm) langs E 18 i Ås kommune, fastsatt kapitaliseringsrenten til 2,5. Dette er første gang domstolene setter kapitaliseringsrenten til 2,5 for landbruksjord. Det årlige tap for grunneierne skal nå multipliseres med 40 og ikke kun med 25 som før (ved 4 % rente). Statens vegvesen…

Les mer...

Dom fra Høyesterett 21. desember 2023: E-post fra tillitsvalgt var varsel etter arbeidsmiljøloven

Den 21. desember 2023 avsa Høyesterett dom som klargjør hva som utgjør et varsel etter arbeidsmiljøloven §§ 2 A-1 (Rett til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten) og 2 A-2 (Fremgangsmåte ved varsling). Saken dreide seg om en e-post sendt av en tillitsvalgt til en leder i bedriften var å anse som et varsel….

Les mer...

Omdømmetap for Voi etter avsløringer i lagmannsretten

Voi Technology Norway AS (Voi) tapte i lagmannsretten saken mot Alen Jacob og må tilleggsbetale kr 2 millioner som Jacob Alens tidligere selskap Jacob Service AS skulle fått utbetalt i salær for utførte oppdrag.  Voi må også betale fulle sakskostnader til Alen Jacob i både tingretten og lagmannsretten. Beløpet er ikke betydelig i seg selv,…

Les mer...
Ansettelse

Viktige endringer i Arbeidsmiljøloven fra 1. juli 2024

Det er vedtatt viktige endringer i Arbeidsmiljøloven fra 1. juli 2024 som har praktisk betydning for både arbeidstakere og arbeidsgivere. Kravet til innhold i ansettelseskontraktene blir mer omfattende Ved ansettelser etter 1. juli 2024 må du være oppmerksom på at ansettelseskontrakten må foreligge innen 7 dager etter ansettelsesforholdets begynnelse. Dette gjelder for ansettelser som har…

Les mer...

Forslag til ny lov om offentlige anskaffelser – Nu blir alt så meget enklere?

Fredag 10. november ble en rykende fersk NOU, NOU 2023:26 Ny lov om offentlige anskaffelser, som er den første av to delutredninger, sendt ut på tre måneders høring. Ande delutredning er planlagt ferdigstilt i mail 2024. For utvalget har det vært fokus på at ressursbruken, både for oppdragsgivere og leverandørene, må stå i et rimelig…

Les mer...

Når er et styremedlem inhabilt?

Spørsmål om inhabilitet er for tiden et aktuelt tema. Dette gjelder ikke bare for politikere, men også for landets 285 453 styremedlemmer i aksjeselskap. Hvilke regler gjelder for når et styremedlem er inhabilt? Advokat Sigurd Knudtzon gir i denne artikkelen en oversikt. Styremedlemmers inhabilitet

Les mer...

Nytt viktig skjønn om kapitaliseringsrente fra Borgarting lagmannsrett

Nytt viktig skjønn fra Borgarting lagmannsrett hvor WLA v/ advokat Tor Gresseth representerte grunneierne mot statens vegvesen. Lagmannsretten har i skjønnssak (22-051932SKJ-BORG/03) om landbrukseiendommer (korn, gress mm) langs E 18 i Ås kommune, fastsatt kapitaliseringsrenten til 2,5. Dette er første gang domstolene setter kapitaliseringsrenten til 2,5 for landbruksjord. Det årlige tap for grunneierne skal nå…

Les mer...

Norges Fotografforbund inngår samarbeidsavtale med Wahl-Larsen Advokatfirma AS

Norges Fotografforbund inngår samarbeidsavtale med Wahl-Larsen Advokatfirma AS som ny medlemsfordel Norges Fotografforbund ble stiftet i 1894 og er Norges største og eldste organisasjon for profesjonelle fotografer. Forbundets medlemmer arbeider innen alle fotografiske sjangre eller er tilknyttet bransjen. Samarbeidet mellom NFF og Wahl-Larsen Advokatfirma AS gir NFFs medlemmer tilgang til juridisk rådgivning innenfor en rekke…

Les mer...

1. januar 2024 = Det grønne skiftet for offentlige anskaffelser?

FOA § 7-9 endres Fra og med 1. januar 2024 blir FOA § 7-9 endret. Regelendringene er kort fortalt som følger: Temaet for ett av tildelingskriteriene må være klima- og miljøhensyn, med mindre det er «klart» at det gir en bedre klima- og miljøeffekt å fastsette klima- og miljøkrav i kravspesifikasjonen, eller anskaffelsen «etter sin…

Les mer...

Åpenhetsloven har vært i kraft i snart 1 år – Hvorfor er loven viktig for din virksomhet?

Den 18. juni 2021 vedtok Stortinget en ny lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (åpenhetsloven). Loven trådte i kraft den 1. juli 2022 og gjelder for større virksomheter som er hjemmehørende i Norge eller som tilbyr varer og tjenester i Norge. Formålet med loven er å fremme virksomheters respekt…

Les mer...

Alt du trenger å vite om suspensjon i 2023

En suspensjon innebærer at arbeidsgiver pålegger arbeidstaker å fratre arbeidsforholdet midlertidig. En suspensjon kan eksempelvis være aktuelt i tilfeller hvor det foreligger mistanke om økonomiske eller andre misligheter i arbeidsforholdet, og hvor en suspensjon vil kunne være nødvendig for å forhindre at arbeidstaker gis anledning til å fortsette handlingene eller forspille bevis. Arbeidsmiljøloven gir mulighet…

Les mer...

WLA – Kjønnsdiskriminering i Norges Bank?

Wahl-Larsen Advokatfirma ved advokat Sigurd Knudtzon bistår en kvinnelig ansatt i Norges Bank i et søksmål mot arbeidgiver. Saken reiser prinsipielle spørsmål om likelønn mellom kvinner og menn. Saken reiser også spørsmål om en ansatts tilgang til lønnsinformasjon om kollegaene. Etter en flere uker lang rettssak ventes nå dom før sommeren. Se kommentar om saken…

Les mer...

Hvor lang tid byggetid skal entreprenøren få?

  Byggherrens tankekors En av mange utfordringer ved konkurranseutsetting av en bygg- og anleggskontrakt er å fastsette datoen for dagmulktbelagt sluttfrist, samt vurdere om det skal være dagmulktbelagte delfrister ved milepæler. Byggherren vil ofte ha et ønske om raskest mulig ferdigstillelse, men dette må avveies mot krav som følger av arbeidsmiljøloven og byggherreforskriften, samt ønsket…

Les mer...

#MeToo: Håndtering av varsler om overgrep eller seksuell trakassering i idretten

Skrevet av Else-Margrethe Husby – Partner/Advokat Wahl Larsen Advokatfirma AS   Innledning Det skal være enkelt og trygt å varsle i norsk idrett. Å sende eller motta varsel om kritikkverdige forhold er noe man aller helst håper ikke skal bli aktuelt. Kommer det et varsel, er det imidlertid nødvendig at alle som har ansvar og…

Les mer...

WLA – kurs om bruk av utenlandsk arbeidskraft

Kurset Utenlandsk arbeidskraft vil omhandle reglene for norske virksomheters direkte og indirekte bruk av utenlandske ansatte og reglene for norske ansattes utenlandsstasjonering. Merete Bårdsen vil bl.a. gjennomgå: Ansettelse av personer fra land i eller uten EØS Innleie fra land i og utenfor EØS Utenlandsstasjonering i og utenfor EØS Anvendelse av utenlandske underentreprenører Sosial sikring Oppholds- og arbeidstillatelse, innvandring…

Les mer...

Tomtefeste – det norske pristaket for festeavgift er kjent lovlig av EMD

Den 10. november 2022 avsa EMD en avgjørelse i sak om tomtefeste, hvor spørsmålet var om pristaket på festeavgifter i tomtefesteloven § 15 er i strid med eiendomsvernet i den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK P1-1).

Les mer...

Bindingstid ved kurs og etterutdanning

Mange arbeidsgivere ønsker å dekke utgifter til relevant etterutdanning og kurs for ansatte mot at den ansatte binder seg til å jobbe for arbeidsgiver for en viss periode etter gjennomført utdanning.

Les mer...

Oppsigelse ved sykdom

Det er en utbredt oppfatning at en arbeidsgiver ikke under noen omstendighet kan si opp en ansatt som er fraværende på grunn at sykdom. Dette er ikke riktig. Arbeidsmiljøloven gir arbeidsgiver åpning for å si opp en ansatt ved sykdom. Den syke ansatte er likevel gitt et særskilt lovfestet oppsigelsesvern i arbeidsmiljøloven.

Les mer...

Sluttavtale i arbeidsforhold

En sluttavtale er en avtale mellom arbeidstaker og arbeidsgiver hvor partene blir enige om en avslutning av arbeidsforholdet, uten at arbeidsmiljølovens bestemmelser om oppsigelse og avskjed kommer til anvendelse.

Les mer...