Aktuelt

Ledig stilling: Vi søker nye kolleger/partnere

Vi søker advokater/partnere I forbindelse med at noen av våre hyggelige kollegaer skal pensjonere seg, har vi plass til flere advokater/partnere. Vi er alltid på jakt etter nye og dyktige kolleger. Akkurat nå er vi i interessert i advokater som er partnere et annet sted i dag, eller som ønsker seg over i en partnerrolle….

Les mer...

Høyesterettsdom om kapitaliseringsrenten for landbrukseiendommer

Statens vegvesen anket lagmannsrettens dom til Høyesterett. Høyesterett avsa dom 28. mai d.å. Lagmannsrettens dom ble opphevet. Det vil derfor bli  en ny behandling i lagmannsretten. Høyesterett har i dommen ikke sagt noe direkte om hvilken rentesats som skal gjelde. Det er derfor pr. i dag helt åpent hva renten skal være. Lagmannsretten vil derfor…

Les mer...

Dom fra Høyesterett 21. desember 2023: E-post fra tillitsvalgt var varsel etter arbeidsmiljøloven

Den 21. desember 2023 avsa Høyesterett dom som klargjør hva som utgjør et varsel etter arbeidsmiljøloven §§ 2 A-1 (Rett til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten) og 2 A-2 (Fremgangsmåte ved varsling). Saken dreide seg om en e-post sendt av en tillitsvalgt til en leder i bedriften var å anse som et varsel….

Les mer...
Ansettelse

Viktige endringer i Arbeidsmiljøloven gjeldende fra 1. juli 2024

Det er vedtatt viktige endringer i Arbeidsmiljøloven fra 1. juli 2024 som har praktisk betydning for både arbeidstakere og arbeidsgivere. Kravet til innhold i ansettelseskontraktene blir mer omfattende Ved ansettelser etter 1. juli 2024 krever Arbeidsmiljøloven at ansettelseskontrakten må foreligge innen 7 dager etter ansettelsesforholdets begynnelse. Dette gjelder for ansettelser som har en varighet på…

Les mer...

Forslag til ny lov om offentlige anskaffelser – Nu blir alt så meget enklere?

Fredag 10. november ble en rykende fersk NOU, NOU 2023:26 Ny lov om offentlige anskaffelser, som er den første av to delutredninger, sendt ut på tre måneders høring. Ande delutredning er planlagt ferdigstilt i mail 2024. For utvalget har det vært fokus på at ressursbruken, både for oppdragsgivere og leverandørene, må stå i et rimelig…

Les mer...

Når er et styremedlem inhabilt?

Spørsmål om inhabilitet er for tiden et aktuelt tema. Dette gjelder ikke bare for politikere, men også for landets 285 453 styremedlemmer i aksjeselskap. Hvilke regler gjelder for når et styremedlem er inhabilt? Advokat Sigurd Knudtzon gir i denne artikkelen en oversikt. Styremedlemmers inhabilitet

Les mer...

Nytt viktig skjønn om kapitaliseringsrente fra Borgarting lagmannsrett

Nytt viktig skjønn fra Borgarting lagmannsrett hvor WLA v/ advokat Tor Gresseth representerte grunneierne mot statens vegvesen. Lagmannsretten har i skjønnssak (22-051932SKJ-BORG/03) om landbrukseiendommer (korn, gress mm) langs E 18 i Ås kommune, fastsatt kapitaliseringsrenten til 2,5. Dette er første gang domstolene setter kapitaliseringsrenten til 2,5 for landbruksjord. Det årlige tap for grunneierne skal nå…

Les mer...

Åpenhetsloven har vært i kraft i snart 1 år – Hvorfor er loven viktig for din virksomhet?

Den 18. juni 2021 vedtok Stortinget en ny lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (åpenhetsloven). Loven trådte i kraft den 1. juli 2022 og gjelder for større virksomheter som er hjemmehørende i Norge eller som tilbyr varer og tjenester i Norge. Formålet med loven er å fremme virksomheters respekt…

Les mer...

Alt du trenger å vite om suspensjon i 2023

En suspensjon innebærer at arbeidsgiver pålegger arbeidstaker å fratre arbeidsforholdet midlertidig. En suspensjon kan eksempelvis være aktuelt i tilfeller hvor det foreligger mistanke om økonomiske eller andre misligheter i arbeidsforholdet, og hvor en suspensjon vil kunne være nødvendig for å forhindre at arbeidstaker gis anledning til å fortsette handlingene eller forspille bevis. Arbeidsmiljøloven gir mulighet…

Les mer...

WLA – Kjønnsdiskriminering i Norges Bank?

Wahl-Larsen Advokatfirma ved advokat Sigurd Knudtzon bistår en kvinnelig ansatt i Norges Bank i et søksmål mot arbeidgiver. Saken reiser prinsipielle spørsmål om likelønn mellom kvinner og menn. Saken reiser også spørsmål om en ansatts tilgang til lønnsinformasjon om kollegaene. Etter en flere uker lang rettssak ventes nå dom før sommeren. Se kommentar om saken…

Les mer...

Hvor lang tid byggetid skal entreprenøren få?

  Byggherrens tankekors En av mange utfordringer ved konkurranseutsetting av en bygg- og anleggskontrakt er å fastsette datoen for dagmulktbelagt sluttfrist, samt vurdere om det skal være dagmulktbelagte delfrister ved milepæler. Byggherren vil ofte ha et ønske om raskest mulig ferdigstillelse, men dette må avveies mot krav som følger av arbeidsmiljøloven og byggherreforskriften, samt ønsket…

Les mer...

#MeToo: Håndtering av varsler om overgrep eller seksuell trakassering i idretten

Skrevet av Else-Margrethe Husby – Partner/Advokat Wahl Larsen Advokatfirma AS   Innledning Det skal være enkelt og trygt å varsle i norsk idrett. Å sende eller motta varsel om kritikkverdige forhold er noe man aller helst håper ikke skal bli aktuelt. Kommer det et varsel, er det imidlertid nødvendig at alle som har ansvar og…

Les mer...

WLA – kurs om bruk av utenlandsk arbeidskraft

Kurset Utenlandsk arbeidskraft vil omhandle reglene for norske virksomheters direkte og indirekte bruk av utenlandske ansatte og reglene for norske ansattes utenlandsstasjonering. Merete Bårdsen vil bl.a. gjennomgå: Ansettelse av personer fra land i eller uten EØS Innleie fra land i og utenfor EØS Utenlandsstasjonering i og utenfor EØS Anvendelse av utenlandske underentreprenører Sosial sikring Oppholds- og arbeidstillatelse, innvandring…

Les mer...

Krav til innhold i arbeidsavtale

En arbeidsavtale skal alltid inngås skriftlig. Arbeidsmiljøloven oppstiller minimumskrav til innholdet i en arbeidsavtale.

Les mer...

Oppsigelse grunnet arbeidstakers forhold

Hva gjør du som arbeidstaker når den ansatte og arbeidsforholdet ikke fungerer som forventet, og du ønsker å avslutte arbeidsforholdet?

Les mer...
klimasaken

Flerpartsforhandlinger

Flerpartsforhandlinger er gjerne mer komplekse enn når forhandlingene bare er mellom to parter. Det siste eksempelet på en stor og viktig flerpartsforhandling var FNs klimakonferanse i Glasgow i oktober og november 2021 (COP 26) hvor nærmere 200 land etter to uker forhandlinger inngikk en avtale som ga grunnlag for å komme et skritt videre i retning av felles mål om reduksjon om klimautslipp.

Les mer...

Økonomisk kriminalitet fra innsiden

Når det blir oppdaget at en virksomhet har blitt utsatt for kriminelle handlinger oppstår en uoversiktlig situasjon, og særlig gjelder dette når den ulovlige aktiviteten har foregått fra innsiden.

Les mer...