Korttidsutleie av bolig

Kortidsutleie av egen bolig kan være en pengemaskin for utleier, men kan være til pest og plage for naboer som følge av stadig utskifting av lystige leietakere på ferietur. Både for sameier og borettslagsandeler er det regulert hvor mange døgn det er lov til å leie ut.

Nye regler f.o.m. 2020
Utviklingen av internettportaler som kobler utleier og leietakere, har de senere år medført en sterk økning av korttidsutleie. Den sterke økningen har medført en god del gnisninger mellom de som leier ut og de som ikke leier ut. Dette har bl.a. sammenheng med at de som korttidsleier ofte er på ferie og har en annen døgnrytme enn de som følger vanlig ukerytme med jobb og legging av barn.

Med virkning f.o.m. 2020 ble det gjort endringer for sameier i eierseksjonsloven og i burettslagloven for borettslag som setter begrensinger for hvor mange døgn det er lov å leie ut i ett år.

Begrensing av antall døgn det er lov å leie ut i løpet av et år
Begrensingen i antall døgn det er lov å leie ut er ulikt i sameier og borettslag. Dette har sammenheng med at utgangspunktet for sameier er at eier har full råderett til å leie ut, mens i borettslag er utgangspunktet at andelshaver selv skal bebo boligen.

For sameier angir loven at sameier kan leie ut til kortidsutleie t.o.m. 90 døgn årlig. Sameiet kan gjennom vedtektsendring, som krever 2/3 flertall av avgitte stemmer, regulere antallet til mellom 60 og 120 døgn i året.

For borettslag er maksimalt antall døgn for utleie begrenset til 30 i året og borettslaget kan ikke endre antall døgn.

Definisjonen av korttidsutleie.
For sameier er korttidsutleie definert som utleie i inntil 30 døgn.

Borettslag ikke har noen særskilt definisjon av korttidsutleie, men flere regler som angir at det må innhentes samtykke fra borettslaget for utleier som strekker seg over mer enn 30 døgn i året.

Forbud mot utleie
Både eierseksjonsloven og burettslagslova har bestemmelser som forbyr bruk som medfører skade eller ulempe på en urimelig måte overfor øvrige sameiere eller andelshavere. Gjentagende utleier med mye bråk kan innebære at retten til kortidsutleie kan bortfalle.

Nærmere regulering av korttidsutleie i vedtekter eller husordensregler og mindretallsvern
Det kan tenkes at korttidsutleie kan bli av så gjentagende ulempe at det er behov for en nærmere regulering. Dette må vurderes konkret, men vil som oftest bli aktuelt i forhold til fellesarealer. Det kan f.eks. tenkes at fellesarealet er lite og at stadig fremmede mennesker på fellesarealet vil være en urimelig ulempe overfor de som ikke leier ut.

En slik begrensning vil måtte avveies mot myndighetsmisbrukslæren og lovregler for sameier og borettslag om vern av et mindretall når slik regler gir noen sameiere eller andelshavere en fordel til skade for andre sameiere eller andelshavere.