Alt du trenger å vite om suspensjon i 2023

En suspensjon innebærer at arbeidsgiver pålegger arbeidstaker å fratre arbeidsforholdet midlertidig.

En suspensjon kan eksempelvis være aktuelt i tilfeller hvor det foreligger mistanke om økonomiske eller andre misligheter i arbeidsforholdet, og hvor en suspensjon vil kunne være nødvendig for å forhindre at arbeidstaker gis anledning til å fortsette handlingene eller forspille bevis.

Arbeidsmiljøloven gir mulighet for suspensjon, og regulerer vilkårene for og virkningene av slik suspensjon.

Vilkår

Det er to vilkår som begge må være oppfylt for at en arbeidstaker kan suspenderes.

Grunnvilkåret for å beslutte suspensjon av en arbeidstaker er at det må være grunn til å anta at hen har gjort seg skyldig i forhold som kan medføre avskjed. Det må foreligge konkret mistanke om atferd som kan være avskjedsgrunn. Grunnlag for oppsigelse vil derfor ikke være tilstrekkelig til å beslutte suspensjon. Slik mistanke kan være grunnet i arbeidsgivers egne observasjoner, tidligere hendelser og mottatt varsel.

Dersom atferd som kan medføre avskjed (grovt pliktbrudd eller annet vesentlig mislighold av arbeidsavtalen) antas å foreligge, kan suspensjon være nødvendig ut fra virksomhetens behov, noe som også er et vilkår for at suspensjonen skal være gyldig. I slike tilfeller vil det kunne anses som nødvendig at arbeidstaker ikke fortsetter å oppholde seg på arbeidsstedet eller på annen måte fortsetter å utføre sine arbeidsoppgaver, med risiko for å gjenta misligheter og/eller påvirke saken til hens fordel. Ofte har suspensjon som formål å få klarlagt om vedkommende har gjort det hen mistenkes for, og i så måte må det forutsettes at arbeidsgiver bruker suspensjonstiden effektivt til å gjøre de nødvendige undersøkelser.

Alternativ til suspensjon

Dersom det er mulig for arbeidsgiver å finne en annen og mindre drastisk løsning enn suspensjon, vil ikke nødvendighetskriteriet (at virksomhetens behov tilsier det) være oppfylt. Det må hensyntas at suspensjon kan være et alvorlig og inngripende tiltak overfor den arbeidstaker det gjelder. Et alternativ til suspensjon som må vurderes av arbeidsgiver, relatert til nødvendighetskriteriet, er muligheten for midlertidig omplassering av arbeidstaker til annen stilling eller andre arbeidsoppgaver. Grunnet tillitsforholdet, særlig til en daglig leder eller annen ansatt i ledende stilling, vil omplassering i mange tilfeller være problematisk og fremstå som lite hensiktsmessig.

Opphevelse av suspensjon

Det følger av arbeidsmiljøloven at arbeidsgiver under en suspensjon fortløpende plikter å vurdere om vilkårene for suspensjonen er til stede. Blir det i suspensjonstiden klart at det ikke foreligger grunnlag for avskjed, eller at arbeidsgivers behov ikke lenger gjør det nødvendig å holde vedkommende arbeidstaker borte fra stillingen, skal suspensjonen oppheves.

Varighet

Maksimal suspensjonslengde er tre måneder. Arbeidsgiver gis mulighet til å forlenge suspensjonen dersom dette har grunnlag i forholdets særlige art. Er det for eksempel reist tiltale mot arbeidstaker i den aktuelle sak, vil dette kunne være et forhold som etter sin art gjør forlengelse av suspensjonen utover tre måneder berettiget. Det er kun i spesielle tilfeller at en suspensjon utover tre måneder vil kunne aksepteres.

Arbeidstakers plikt til å fratre og rett til lønn under suspensjon

Ved suspensjon plikter arbeidstakeren midlertidig å fratre sin stilling. Arbeidstaker beholder lønnen hen hadde på suspensjonstidspunktet frem til suspensjonen opphører, uten at det i loven er særskilt angitt hva som ligger i «lønn». Arbeidstaker beholder åpenbart sin avtalefestede grunnlønn, mens det er uklart om arbeidstaker også beholder eventuelle tilleggsytelser, så som bilgodtgjørelse, trening, avis, telefon og bonus. Arbeidsgiver bør derfor vurdere å i så stor grad som mulig søke å stille arbeidstaker i samme økonomiske situasjon som om hen var i ordinært arbeid, all tid en nedjustering vil kunne medføre et etterfølgende erstatningskrav fra arbeidstaker.

Prosess og saksbehandling

Før det fattes beslutning om suspensjon skal spørsmålet så langt det er praktisk mulig drøftes med arbeidstakeren og med arbeidstakers tillitsvalgte.

Suspensjonen skal utformes skriftlig og overleveres arbeidstaker personlig eller via rekommandert post. Suspensjonen skal inneholde opplysninger om retten til å reise søksmål og de søksmålsfrister som gjelder. Dersom arbeidstakeren krever det, skal suspensjonen begrunnes skriftlig.

Lovbestemmelse

Suspensjon er regulert i arbeidsmiljøloven av 20. desember § 15-13.

Spørsmål?

Dersom du har spørsmål knyttet til suspensjon eller har spørsmål om andre arbeidsrettslige forhold kan du kontakte advokat Aleksander Ryan.

Advokat Aleksander Ryan, telefon (+47) 40 63 90 50, e-post: aleksander.ryan@wla.no

Kontakt oss

Vennligst skriv inn ditt navn.
Vennligst skriv inn en melding.