Åpenhetsloven har vært i kraft i snart 1 år – Hvorfor er loven viktig for din virksomhet?

Den 18. juni 2021 vedtok Stortinget en ny lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (åpenhetsloven). Loven trådte i kraft den 1. juli 2022 og gjelder for større virksomheter som er hjemmehørende i Norge eller som tilbyr varer og tjenester i Norge.

Formålet med loven er å fremme virksomheters respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, og å sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser knyttet til brudd på disse rettighetene.

Hvem gjelder loven for?

Åpenhetsloven gjelder for større virksomheter og omfatter om lag 9 000 norske selskaper, i tillegg til selskaper som er i konsern med et selskap som direkte omfattes.

Med «større virksomheter» menes virksomheter som omfattes av regnskapsloven § 1-5 eller som på balansedagen overskrider grensene for to av følgende tre vilkår: 1) Salgsinntekt på 70 millioner kroner, 2) balansesum på 35 millioner kroner eller 3) gjennomsnittlig antall ansatte i regnskapsåret på 50 årsverk.

Siden plikten til å gjennomføre aktsomhetsvurderinger strekker seg ut over egen virksomhet, må også de selskapene som inngår i leverandørkjeden til selskaper som omfattes gjennomføre aktsomhetsvurderinger. De fleste norske virksomheter vil på den måten bli påvirket av kravet til å gjennomføre aktsomhetsvurderinger, selv om de ikke er direkte omfattet av åpenhetsloven.

Hva innebærer loven for virksomhetene?

Åpenhetsloven pålegger større virksomheter å utarbeide en åpenhetserklæring som skal offentliggjøres på virksomhetens nettside hvert år. Åpenhetserklæringen skal inneholde informasjon om:

  • Virksomhetens policy og prosedyrer for å identifisere, forebygge og håndtere negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i egen virksomhet, leverandørkjede og hos forretningspartnere
  • Virksomhetens viktigste risikoområder knyttet til disse rettighetene, samt de faktiske eller potensielle negative konsekvensene som er identifisert i løpet av året
  • Virksomhetens tiltak for å forebygge eller håndtere de negative konsekvensene, samt resultatene av disse tiltakene
  • Virksomhetens dialog med berørte parter, som arbeidstakere, fagforeninger, sivilsamfunnsorganisasjoner eller lokalsamfunn

Loven gir også allmennheten rett til å be om mer informasjon fra virksomheten dersom åpenhetserklæringen er mangelfull eller uklar. Virksomheten har plikt til å svare innen rimelig tid, med mindre forespørselen er urimelig eller uforholdsmessig byrdefull.

Hvilken betydning har loven hatt?

Loven har hatt stor betydning for å øke bevisstheten og kunnskapen om menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold blant norske virksomheter, leverandører, forbrukere og investorer. Loven har også bidratt til å styrke dialogen og samarbeidet mellom ulike aktører om disse temaene, både nasjonalt og internasjonalt.

I tillegg har loven hatt en preventiv effekt ved at virksomhetene har måttet kartlegge sine risikoområder og iverksette tiltak for å unngå eller redusere negative konsekvenser for brudd på menneskerettigheter og arbeidsforhold. Flere virksomheter har rapportert om positive endringer i sin leverandørkjede eller hos sine forretningspartnere som følge av deres oppfølging av loven.

Loven har også gitt allmennheten bedre innsyn i hvordan virksomhetene arbeider med disse spørsmålene, noe som har økt tilliten og troverdigheten til norske virksomheter. Loven har også gitt mulighet for å stille spørsmål eller klage dersom man mener at en virksomhet ikke oppfyller sine plikter etter loven.

Hva kan du gjøre som forbruker eller investor?

Som forbruker eller investor kan du bruke din innflytelse til å støtte de virksomhetene som tar sitt ansvar på alvor og viser respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Du kan gjøre dette ved å:

  • Lese åpenhetserklæringene til de virksomhetene du handler med eller investerer i, og vurdere om de gir deg nok informasjon om deres arbeid med disse spørsmålene
  • Velge de virksomhetene som viser at de har gode policyer og prosedyrer, identifiserer og håndterer sine risikoer, gjennomfører effektive tiltak og har dialog med berørte parter og rapporterer om sine resultater
  • Stille spørsmål til de virksomhetene du handler med eller investerer i dersom du er usikker på noe i deres åpenhetserklæring eller ønsker mer informasjon om deres arbeid med disse spørsmålene
  • Gi ros eller kritikk til de virksomhetene du handler med eller investerer i basert på deres innsats og prestasjoner på disse områdene

Ved å gjøre dette kan du bidra til å skape et marked som belønner de virksomhetene som respekterer menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og samtidig legge press på de virksomhetene som ikke gjør det.

Lov

Åpenhetsloven finner du her[1].

Spørsmål?

Dersom du har spørsmål knyttet åpenhetsloven kan du kontakte advokat Aleksander Ryan.

 

[1] Lovdata (2021). Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (åpenhetsloven). Hentet fra https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2021-06-18-99

 

Aleksander Ryan
Advokat/partner
Telefon: (+47) 40 63 90 50
E-post: aleksander.ryan@wla.no

 

Kontakt oss

Vennligst skriv inn ditt navn.
Vennligst skriv inn en melding.