Andalucia – Nye og gunstige arveavgiftsregler

Arveavgift er fremdeles en merkbar realitet i Spania selv om den i mange deler av Spania er kraftig redusert. Nå følger Andalucia etter med reduksjoner.

Regelendringene som gjelder i Andalucia trådte i kraft fra 1. januar 2018 for avgiftsutløsende forhold som skjedde etter forannevnte dato.

Det er ektefeller, barn og foreldre ved arv etter avdøde som nyter godt av endringene. I korthet er det avgiftsfrie beløpet hevet fra EUR 250 000 til EUR 1 million.

Som vanlig er det viktig å skille mellom gaver som gis mens gavegiver er i live, og arv etter at arvelater er avgått ved døden fordi avgiftsreglene er forskjellige for gaver og arv. De nye reglene innebærer også at gaver fra givere som er skattemessig bosatt i Spania, får opp til 99% reduksjon i gavavgiften hvis gaven benyttes til primærbolig eller til investering i et selskap. Så da kan det jo være tilfeller hvor det kan være hensiktsemssig å se på hvilke avgiftsmessige fordeler som en skattemessig emigrasjon til Spania vil innebære.