Bindingstid ved kurs og etterutdanning

Mange arbeidsgivere ønsker å dekke utgifter til relevant etterutdanning og kurs for ansatte mot at den ansatte binder seg til å jobbe for arbeidsgiver for en viss periode etter gjennomført utdanning. I det følgende vil vi redegjøre for relevante forhold knyttet til slik bindingstid ved etterutdanning og kurs.
Avtale om bindingstid bør utarbeides som skriftlig tillegg til allerede inngått arbeidsavtale. Dette vil skape forutberegnelighet og dokumentere hva som er avtalt mellom partene.

Den avtalerettslige gyldigheten av en klausul om bindingstid ved utdannelse (såkalt plikttjeneste) må vurderes i hvert enkelt tilfelle. En rekke momenter vil være relevante, så som blant annet:

• Bindingsavtalens varighet
• Arbeidsgivers behov for binding
• Positive og negative virkninger for arbeidstaker
• Om det er rimelig balanse mellom partenes bidrag og fordeler
• Forutberegnelighet
• Om bindingen er undergitt noen form for fleksibilitet

Det er vanskelig å trekke en klar grense for hva som er å anse som en rimelig/urimelig bindingsavtale.

Det følger av rettspraksis at for at bindingstiden skal være gyldig mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, må den være balansert. Arbeidsgiver må derfor som utgangspunkt si seg villig til å også beholde arbeidstakeren i bindingstiden. Imidlertid antas at arbeidsgiver likevel vil kunne ha en adgang til oppsigelse/avskjedigelse hvis arbeidstakeren misligholder arbeidsavtalen, for eksempel ved at hen vesentlig underpresterer eller ikke utfører oppgavene sine overhodet. Forholdet må underlegges en konkret vurdering i det enkelte tilfelle.

Når det gjelder lengden på bindingstiden er det ikke slik at enhver utdanning/kurs nødvendigvis gir arbeidsgiver rett til å forplikte arbeidstaker til bindingstid. Når det gjelder utdanning synes det å være vanlig praksis at arbeidstaker får tilsvarende bindingstid som utdanningens lengde. Hvis det er snakk om en 2-årig utdanning er det vanlig å avtale 2 års bindingstid. Det er imidlertid ikke fastsatt i rettspraksis at bindingstiden kan eller må tilsvare utdanningstiden. Relevante tilleggsmomenter er blant annet årsaken til bindingstiden og hva partene får ut av bindingstiden. Ved tvist vil resultatet i ytterste konsekvens være at bindingstiden reduseres til det som er rimelig etter avtalelovens rimelighetsbestemmelser, gitt det konkrete tilfellet.

Spørsmål?

Dersom du har spørsmål knyttet til bindingstid ved etterutdanning eller har spørsmål om andre arbeidsrettslige forhold kan du kontakte advokat Aleksander Ryan.

Kontakt oss

Vennligst skriv inn ditt navn.
Vennligst skriv inn en melding.