Det er dejlig å være leverandør i Danmark

Pr. 1. juli trådte en endring av udbudsloven i kraft.

Endringen innebærer, at oppdragsgiver får plikt til:

  • å offentliggjøre alle deler av evalueringsmodellen i konkurransegrunnlaget
  • å adskille vurderingen av kvaliteten av innkomne tilbud fra vurderingen av pris ved større bygge- og anleggskontrakter.

Som følge av disse endringene offentliggjør Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen samtidig en oppdatert versjon av veiledningen ”Evalueringsmodeller – Praktisk vejledning til offentlige indkøbere.”

Les endring til utbudslov og den nye veiledningen via følgende linker:

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=207471

https://www.kfst.dk/vejledninger/kfst/dansk/2019/20190701-evalueringsmodeller-praktisk-vejledning-til-offentlige-indkoebere/