Flyforsinkelser/-kanselleringer – hva har du krav på som passasjer?

1.

Som flypassasjer har du krav på erstatning ved visse typer forsinkelser over en viss lengde avhengig av flyvningen, uavhengig av om du har lidd et økonomisk tap eller ikke.  I tillegg vil du ha krav på dekning av ekstrautgifter innenfor visse rammer.  Dette følger av EU-forordning 261/2004, som gjennom EØS-avtalen også er bindende rett i Norge.  Nedenfor gis en kort oversikt over reglene.

 

2.

Vårt firma har hvert år som prosessfullmektiger for passasjerer, engasjert gjennom virksomheter som bistår passasjerer, en betydelig mengde saker for rettsapparatet i Norge.  Det har etterhvert gjennom såvel praksis i EU-domstolen som for norske domstoler og gjennom Transportklagenemnda – Fly utviklet seg en omfattende praksis rundt slike saker.

Forordningen gjelder forsinkelse oppstått på ruter som enten har avgang eller ankomst i et EU/EØS-land.  Forsinkelsesbeløpene er standardiserte, for hver passasjer fra EUR 250 ved reiser kortere enn 1500 km, EUR 400 for reiser mellom 1500 og 3500 km og EUR 600 for lengre reiser.

Det er visse unntak fra hovedregelen om standardisert erstatning.  Dette er i formuleringen en formulert slik at et transporterende flyselskap ikke er ansvarlig dersom det kan godtgjøre at innstillingen skyldes

  • ekstraordinære omstendigheter og
  • som ikke kunne vært unngått selv om alle rimelige tiltak var truffet.

Bevisbyrden med hensyn til om og når passasjeren er blitt opplyst om at flygingen skulle innstilles, skal påhvile det transporterende luftfartsselskap.  Det samme gjelder ved forsinkelser.  Det er altså selskapet som skal godtgjøre at grunnlaget er ekstraordninært og at det ikke kunne vært unngått selv alle rimelige tiltak var truffet.  I dette ligger det også at selskapet skal foreta rimelige tiltak for å avhjelpe ulempene for passasjerene for å være fritatt for ansvar.  Bevisbyrderegelen er viktig fordi det alltid vil være flyselskapet som er enklest vil kunne fremlegge dokumentasjon for at en slik omstendighet foreligger.

Uansett årsak vil flyselskapet være forpliktet til forpleining og innkvartering tilpasset forsinkelsens lengde.

Tekniske feil ved flyet som ikke har sammenheng med en opprinnelig konstruksjonsfeil, vil aldri være en ekstraordinær omstendighet, selv om flyselskapet kan dokumentere at alle vedlikeholdsrutiner er fulgt.

Derimot vil omstendigheter som begrensninger i flytrafikken fastsatt av de enkelte lands luftfartsmyndigheter anses å ligge utenfor selskapets kontroll.   Det samme vil gjelde ved kollisjon med fugler som nødvendiggjør visse kontrollrutiner, lynnedslag, spesielle værforhold som betydelig snøfall, tåke, tordenstormer o.l.  Det samme vil gjelde fremmede objekter på rullebanen, antagelig også streiker utenfor egen organisasjon og antagelig også lovlige streiker innenfor egen organisasjon, selv om rettssituasjonen er noe uavklart her.  Dette er bl.a. presisert i forordningens fortale 14 som begrenser selskapets ansvar ved tilfeller der en hendelse er forårsaket av ekstraordinære omstendigheter som ikke kunne vært unngått selv om alle rimelige tiltak var truffet. Slike omstendigheter kan særlig inntreffe i tilfeller med politisk ustabilitet, værforhold som gjør det umulig å gjennomføre den berørte flygingen, sikkerhetsrisiki, uforutsette mangler ved flysikkerheten og streiker som påvirker driften til det transporterende luftfartsselskap.

Dette er i EU-domstolens avgjørelser etter at forordningen trådte i kraft, blitt nærmere presisert mht. innhold.

 

3.

Ved flyforsinkelser er det viktig at passasjerene snarest mulig og innen ca. 2 måneder etter flyvningen fremmer krav mot flyselskapet.  Dette kan gjøres ved å gå gjennom et flyforsinkelsesselskap (f.eks. Flyhjelp.no, som vi samarbeider med), eller fremmes på egenhånd.  Noen flyselskaper krever det siste i deres transportbetingelser, men det er uavklart om flyselskapene egentlig kan kreve dette.

Dersom kravet avslås, kan det fremmes for Transportklagenemnda – Fly, eller det kan bringes inn for et forliksråd, som er hvor vårt firma normalt kommer inn i bildet.  Slike skritt vil normalt skje uten kostnad for passasjerene, selv om kravet ikke fører frem.

 

4.

Passasjerene vil ved kansellering i utgangspunktet ha et valg mellom refusjon av billettene eller ombooking, samt rett til forpleining (gjelder også ved forsinkelser).  Erstatning etter forordningen fratar ikke passasjerene rett til ytterligere erstatning, men da vil flyselskapet kunne trekke standarderstatningen fra det endelige erstatningsbeløp.

 

5.

Ved kansellering eller forsinkelse plikter flyselskapene å orientere passasjerene om deres rettigheter etter forordningen.