Frist for innsigelser i voldgiftssaker

Stadig flere kontrakter i internasjonale forretningsforhold inngås med klausul om voldgift, og ofte ser vi slike klausuler også i kontrakter mellom norske parter. Dette kan det være gode grunner for; voldgiftsbehandling er for eksempel vanligvis raskere enn ordinær domstolsbehandling, og partene kan sikre seg at dommerne har spisskompetanse innenfor de aktuelle rettsområdene.

Noen ganger kan det imidlertid skje at den som blir saksøkt for en voldgiftsdomstol slett ikke er enig i at han kan trekkes inn for en slik domstol. Han kan for eksempel mene at han ikke har inngått noen avtale om voldgift, at avtalen er utgått eller ikke lenger er gyldig, at det aktuelle selskapet som inngikk voldgiftsavtalen ikke lenger eksisterer og at det någjeldende selskapet ikke er ansvarlig for et tidligere selskaps avtaler, eller noe annet. Det kan altså være mange grunner til at en person eller et selskap kan mene at man ikke kan saksøkes for en voldgiftsdomstol.

I disse tilfellene har saksøkte to alternativer; han kan delta i hele voldgiftsbehandlingen og kreve seg frifunnet, eller han kan allerede i en tidlig fase be voldgiftsretten om å avvise saken på det grunnlag at voldgiftsretten ikke har domskompetanse.

Velger han det siste – som ofte vil være den raskeste og billigste måten – er det viktig å være klar over bestemmelsen i voldgiftsloven § 18 tredje ledd første punktum. Bestemmelsen lyder slik:

«Innsigelse om at voldgiftsretten mangler domsmyndighet til å avgjøre saken eller kravet, må gjøres gjeldende senest i partens første innlegg til realiteten i kravet.»

Dette vil vanligvis være tilsvaret i saken, som er det første prosesskrivet saksøkte sender inn om selve saken. Denne regelen kan noen ganger fremstå som en felle, om man ikke er kjent med den. En saksøkt kan for eksempel tenke at han vil utrede saken og finne ut mer om faktum før han fremmer en innsigelse, men da kan det typisk bli for sent. Riktignok finnes en unntaksregel for de tilfellene der man ikke er vesentlig å bebreide for tidsforløpet, men her bør man ikke ta unødvendig risiko. Alle innsigelser om voldgiftsrettens domskompetanse bør fremmes senest i tilsvaret, og så for heller nærmere begrunnelse for innsigelsene utstå til senere prosesskriv.

Ta kontakt med advokat Rikard Berg for mer informasjon.