Høyesterett skal behandle sak om nivået på kapitaliseringsrente ved ekspropriasjon av innmark

Borgarting lagmannsrett har i skjønnssak (22-051932SKJ-BORG/03) om landbrukseiendommer (korn, gress mm) langs E 18 i Ås kommune, fastsatt kapitaliseringsrenten til 2,5. Dette er første gang domstolene setter kapitaliseringsrenten til 2,5 for landbruksjord.

Det årlige tap for grunneierne skal nå multipliseres med 40 og ikke kun med 25 som før (ved 4 % rente).

Statens vegvesen har anket saken til Høyesterett. Høyesterett skal behandle saken den 23. april d.å. Tor Gresseth representerer samtlige grunneiere for Høyesterett.

 

Kontakt oss

Vennligst skriv inn ditt navn.
Vennligst skriv inn en melding.