Dom fra Høyesterett 21. desember 2023: E-post fra tillitsvalgt var varsel etter arbeidsmiljøloven

Den 21. desember 2023 avsa Høyesterett dom som klargjør hva som utgjør et varsel etter arbeidsmiljøloven §§ 2 A-1 (Rett til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten) og 2 A-2 (Fremgangsmåte ved varsling). Saken dreide seg om en e-post sendt av en tillitsvalgt til en leder i bedriften var å anse som et varsel.

Avgjørelsen klargjør arbeidsmiljølovens varselbegrep og understreker arbeidsgiveres ansvar og aktivitetsplikt når tillitsvalgte fremsetter kritikk.

Bakgrunn

En tillitsvalgt hadde bistått en arbeidskollega i et møte, hvor kollegaen ble ilagt en muntlig advarsel for uakseptabel adferd.

Dagen etter sendte den tillitsvalgte en e-post til en HR-leder i bedriften. I e-posten kritiserte den tillitsvalgte den HR-ansvarliges opptreden i møtet.

Spørsmålet som Høyesterett måtte ta stilling til var om denne e-posten kunne anses som et varsel om kritikkverdige forhold i arbeidsgiverens virksomhet etter arbeidsmiljøloven.

Høyesteretts konklusjon

Høyesterett kom til at e-posten var et varsel. Hvorfor? Fordi den uttrykte mer enn bare uenighet med bedriftens advarsel til den ansatte kollegaen.

E-posten fra den tillitsvalgte beskrev en opptreden som ville kunne være i strid med bestemmelse i bedriftens arbeidsreglement om hensynsfull og korrekt opptreden. Med andre ord ga den tillitsvalgte uttrykk for et kritikkverdig forhold i virksomheten.

Dommens betydning

Dommen fra Høyesterett viser at arbeidsmiljølovens varselbegrep må forstås bredt og omfatter ytringer fra arbeidstakere – inkludert tillitsvalgte – som sier fra om kritikkverdige forhold.

Kritikkverdige forhold kan eksempelvis være brudd på:

  • Rettsregler
  • Skriftlige etiske retningslinjer i virksomheten
  • Etiske normer som det er bred oppslutning om i samfunnet

Opphevelse av lagmannsrettens dom

Lagmannsrettens tidligere dom, som hevdet at e-posten fra den tillitsvalgte ikke var et varsel, ble derfor opphevet av Høyesterett.

Nå må lagmannsretten avgjøre om bedriften har brutt forbudet om ulovlig gjengjeldelse etter varsling mot den tillitsvalgte og eventuelt fastsette oppreisningserstatning.

Dissens

Én høyesterettsdommer var uenig og mente at e-posten fra den tillitsvalgte ikke utgjorde et varsel.

Dommen

Les hele avgjørelsen fra Høyesterett (HR-2023-2430-A) her.

Konsekvenser

Dommen kan tilsi en fornyet evaluering av arbeidsgivers rutiner for varsling, samt en oppdatert vurdering og bevisstgjøring av arbeidsgivers håndtering av slike saker, særlig på et tidlig stadium.

Spørsmål

Dersom du har spørsmål knyttet til arbeidsrett kan du kontakte advokat Aleksander Ryan.

Aleksander Ryan
Advokat/partner
Telefon: (+47) 40 63 90 50
E-post: aleksander.ryan@wla.no

Kontakt oss

Vennligst skriv inn ditt navn.
Vennligst skriv inn en melding.