Høyesterett styrker minoritetsvernet for aksjonærer

Høyesterett har 29. juni 2016 avsagt en dom i en tvistesak mellom aksjonærer. Fra ingressen inntatt i Norsk Retstidende hitsettes:

«En minoritetsaksjonær i et skipsaksjeselskap fikk ikke medhold i krav om oppløsning av selskapet. Høyesterett kom til at vedvarende betaling av lavt eller intet utbytte og finansiering av utbytte for ett regnskapsår ved emisjon til underkurs med fortrinnsrett til aksjonærene, representerte myndighetsmisbruk som kunne gi rett til å kreve oppløsning etter aksjeloven § 16-19 første ledd. Vilkåret om at det også må foreligge særlig tungtveiende grunner som taler for oppløsning, ble imidlertid ikke ansett oppfylt. Det ble lagt vekt på at minoritetsaksjonærens aksjeinnehav fremsto som en finansiell posisjon, slik at hans interesser kunne ivaretas på annen måte enn ved oppløsning. Minoritetsaksjonærens subsidiære krav om uttreden etter aksjeloven § 4-24 første ledd ble derimot tatt til følge. Det ble uttalt at løsningssummen da skulle beregnes med utgangspunkt i selskapets underliggende verdi uten rabatt for minoritet, manglende stemmerett og illikviditet. Lagmannsrettens dom, som hadde fastsatt løsningssummen med slik rabatt, ble opphevet. (Rt-sammendrag)»

Dommen innebærer en styrkelse av minoritetsvernet for aksjonærer i aksjeselskaper, både i forhold til uttredenretten knyttet til «utsulting», men spesielt også i forhold til det vederlag som uttredende aksjonær har krav på ved at høyesterett har tilsidesatt tidligere praksis om minoritets-/illikviditetsrabatter.

Ta kontakt med advokat Hans Chr. Steensrup for juridisk bistand angående selskapsrett.