Hvor lang tid byggetid skal entreprenøren få?

 

Byggherrens tankekors

En av mange utfordringer ved konkurranseutsetting av en bygg- og anleggskontrakt er å fastsette datoen for dagmulktbelagt sluttfrist, samt vurdere om det skal være dagmulktbelagte delfrister ved milepæler.

Byggherren vil ofte ha et ønske om raskest mulig ferdigstillelse, men dette må avveies mot krav som følger av arbeidsmiljøloven og byggherreforskriften, samt ønsket om god kvalitet og minst mulig tvister. Hvordan gjennomføre denne spagaten i god stil?

 

Arbeidsmiljøloven og byggherreforskriften

Arbeidsmiljøloven kapittel 10 regulerer arbeidsgivers ansvar i forhold til arbeidstid. Både arbeidsgiver og byggherre har ansvar for at arbeidstakerne jobber etter helse- sikkerhets og velferdsmessig forsvarlige arbeidstidsordninger. Dette følger av arbeidsmiljøloven §§ 10-2, 1-1 og 4-1 og byggherreforskriften § 9 h. Det innebærer blant annet at byggherre i risikokartleggingen som skal gjennomføres etter byggherreforskriften § 5 andre ledd bokstav c, må ha en formening om hvordan risikofaktorene ved arbeidsoperasjonene påvirkes av arbeidstidsordningene på stedet.

I byggherreforskriften § 5 bokstav e) og f) er det fastsatt som følger:

Ҥ 5.Generelle plikter

“e) sørge for at det avsettes tilstrekkelig tid til prosjektering og utførelse av de forskjellige arbeidsoperasjoner

f) dokumentere vurderingene som ligger til grunn for den tid som avsettes etter bokstav e.”

Hvordan foreta disse vurderingene på en god måte? Hva er fasiten på hva som må anses som «tilstrekkelig tid»?

 

Ny veileder 

Samarbeid for sikkerhet i bygg og anlegg (SfS BA) har utgitt en ny veileder, som kan bli et nyttig hjelpemiddel for byggherren.

Ifølge SfS BA gir veilederen innspill til arbeidet med utarbeidelse av fremdriftsplaner, hvilke vurderinger prosjektledelsen i byggherreorganisasjonen kan gjøre, samt forslag til hva som bør dokumenteres for å sikre en forsvarlig og realistisk byggetid. Veilederen inneholder også en punktsjekkliste og forslag til prosess.

Veilederen finner du herhttps://sfsba.no/verktoy/veileder-for-beregning-av-tilstrekkelig-og-forsvarlig-byggetid/

 

#wahllarsenadvokatfirma#byggoganlegg#forsvarligbyggetid#byggetid#nyveilederbyggetid#byggherreforskriften

Kontakt oss

Vennligst skriv inn ditt navn.
Vennligst skriv inn en melding.