#MeToo: Håndtering av varsler om overgrep eller seksuell trakassering i idretten

Skrevet av Else-Margrethe Husby – Partner/Advokat Wahl Larsen Advokatfirma AS

 

  1. Innledning

Det skal være enkelt og trygt å varsle i norsk idrett. Å sende eller motta varsel om kritikkverdige forhold er noe man aller helst håper ikke skal bli aktuelt. Kommer det et varsel, er det imidlertid nødvendig at alle som har ansvar og som er involvert i eventuelle saker, kan håndtere dem. Videre er det ikke minst viktig at de som varsler, får god bistand og blir ivaretatt.

 

  1. Definisjon

Med seksuell trakassering menes uønsket seksuell oppmerksomhet som er plagsom for den oppmerksomheten rammer. Med seksuelle overgrep menes å lure eller påtvinge et annet menneske seksualitet som det ikke ønsker, eller som det ikke er i utviklingsmessig stand til å gi sitt samtykke til. Seksuell trakassering og overgrep skal ikke skje i idretten, og er i direkte strid med idrettens visjon om idrettsglede for alle.

 

  1. Varslingsrutiner

Idrettsforbundet har egne retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep i idretten. Av disse kommer frem blant annet at «voksne må respektere utøvernes personlige rom og aldri overskride grensene for akseptabel oppførsel.» Videre oppfordres det til å «gripe inn og varsle dersom noen opplever brudd på retningslinjene.» De fleste klubber har i tillegg egne varslingsrutiner.

Alle arbeidsplasser med minst fem ansatte skal ha rutiner for intern varsling. Også virksomheter med færre ansatte skal ha slike rutiner hvis forholdene krever det. Begrunnelsen er å sørge for bedre og raskere behandling av varsler og medvirke til at kritikkverdige forhold opphører så raskt som overhodet mulig.

Det er viktig at varslingsrutinene gjøres kjent, for eksempel ved å gjøre dem lett tilgjengelig på klubbens hjemmeside. Å legge til rette for en åpenhetskultur i klubben, er også viktig. Gjør det enkelt å si fra!

Rutinen skal være skriftlig og minimum inneholde:

  • oppfordring til å varsle om kritikkverdige forhold
  • framgangsmåte for varsling
  • framgangsmåte for hvordan arbeidsgiver mottar, behandler og følger opp (saksbehandler) varsling
  1. Hvem kan varsle

Alle om opplever uønskede hendelser eller kritikkverdige forhold, enten selv eller oppfatter at andre er utsatt, plikter å si ifra.  Det skal være trygt å varsle og en skal være sikker på at saken følges opp. Alle medlemmer, foresatte, instruktører og ledere har rett og plikt til å varsle om kritikkverdige forhold.

#trygt#varsle#idrett

Kontakt oss

Vennligst skriv inn ditt navn.
Vennligst skriv inn en melding.