Konkurransebegrensninger – hva er lov?

I dagens hete arbeidsmarked hvor mange bytter jobb, dukker stadig vekk spørsmålet opp om hvilke konkurransebegrensninger som lovlig kan påberopes overfor ansatte. Arbeidsmiljøloven har bestemmelser både om rene konkurranseklausuler, kundeklausuler og rekrutteringsklausuler.

Oversikt
Gjeldende rett inneholder ingen regler som begrenser arbeidstakeres rett til å akseptere ny stilling hos konkurrent av tidligere arbeidsgiver. Konkurransebegrensninger må derfor avtales for at de skal få virkning. Arbeidsmiljøloven fikk f.o.m. 2016 regler som i større grad begrenser og setter vilkår for såkalte konkurransebegrensende avtaler i arbeidsforhold.

Konkurranseklausuler er avtaler mellom arbeidsgiver og arbeidstaker som begrenser arbeidstakers adgang til å tiltre stilling hos en annen arbeidsgiver eller starte, drive eller delta i annen virksomhet etter arbeidsforholdets opphør. Reglene gjelder m.a.o. ikke utenfor arbeidsforhold, og konkurransebegrensninger kan eksempelvis avtales i aksjonæravtaler.

Kundeklausuler er avtaler mellom arbeidsgiver og arbeidstaker som begrenser arbeidstakers adgang til å kontakte arbeidsgivers kunder etter arbeidsforholdets opphør.

Rekrutteringsklausuler kan deles i to hovedtyper: Avtaler som begrenser en fysisk persons adgang til å medvirke til at andre ansatte avslutter sitt ansettelsesforhold i en virksomhet, og avtaler mellom virksomheter om ikke å ansette eller forsøke å ansette hverandres arbeidstakere.

Det er noen unntak for virksomhetens øverste leder.

Konkurranseklausuler
En konkurranseklausul, som må inngås skriftlig, kan bare gjøres gjeldende så det er nødvendig for å ivareta arbeidsgivers interesser, og uansett maksimalt ett år etter opphør av arbeidsforholdet.

Klausulen kan ikke gjøres gjeldende ved oppsigelse fra arbeidsgivers hvis ikke oppsigelsen er saklig begrunnet i arbeidsgivers forhold.

Arbeidstaker kan kreve at arbeidsgiver innen 4 uker skriftlig redegjør for om og i hvilken grad en klausul vil bli gjort gjeldende. Redegjørelsen er bindende for arbeidsgiver i 3 måneder.

Gjøres klausulen gjeldende, plikter arbeidsgiver å betale en kompensasjon tilsvarende 100 % av tidligere arbeidsvederlag opp til 8 ganger Folketrygdens grunnbeløp, deretter 70 % av arbeidsvederlaget over 8 ganger grunnbeløpet. Det er mulig å avtale at kompensasjon over 12 ganger grunnbeløpet ikke skal betales. Det kan gjøres fradrag for inntil 50 % av vederlag arbeidstakeren oppnår i annen stilling.

Kundeklausuler
Klausulen kan kun omfatte kunder arbeidstakeren har hatt kontakt med eller ansvar for de siste 12 månedene før redegjørelsen fra arbeidsgiver, som skal inneholde hvilke kunder klausulen gjelder for, og maksimalt 12 måneder etter opphør av arbeidsforholdet.

Arbeidsgiver plikter ikke å betale kompensasjon for å påberope seg avtalte kundeklausuler.

Rekrutteringsklausuler
Utgangspunktet er at rekrutteringsklausuler er forbudt overfor arbeidstakere. Unntak kan gjøres ved virksomhetsoverdragelser.

Arbeidsgiver plikter ikke å betale kompensasjon for å påberope seg avtalte rekrutteringsklausuler.

Unntak for virksomhetens øverste leder
Reglene om konkurranse- og kundeklausuler gjelder ikke for virksomhetens øverste leder dersom lederen har inngått skriftlig avtale med etterlønn hvor han har frasagt seg sine rettigheter etter disse reglene.

Reglene om rekrutteringsklausuler er det derimot ikke mulig å avtale seg bort for virksomhetens øverste leder.

Modifikasjon av inngåtte avtaler
Selv om det er inngått avtale som i utgangspunktet er innenfor lovens rammer, kan avtalen settes helt eller delvis til side etter avtalelovens regler om avtalemodifikasjon hvis avtalen urimelig innskrenker den ansattes adgang til erverv, eller må anses for å strekke seg lenger enn nødvendig for å verne mot konkurranse.

Revisjon av arbeidsavtaler
Det er fremdeles mange arbeidsavtaler med konkurransebegrensninger i kraft som ikke er oppdatert og tilpasset arbeidsmiljølovens bestemmelser. Overgangsvinduet på ett år etter ikrafttredelsen av reglene er for lengst over, og klausuler vil bli begrenset i henhold til lovens bestemmelser samtidig som de unntak som eventuelt kan avtales ikke får virking.

En gjennomgåelse av arbeidsavtaler inngått før 2016, eller maler utarbeidet før 2016 som fremdeles er i bruk, og en revisjon er derfor tilrådelig.

Kontakt oss

Vennligst skriv inn ditt navn.
Vennligst skriv inn en melding.