Forslag til ny lov om offentlige anskaffelser – Nu blir alt så meget enklere?

Fredag 10. november ble en rykende fersk NOU, NOU 2023:26 Ny lov om offentlige anskaffelser, som er den første av to delutredninger, sendt ut på tre måneders høring. Ande delutredning er planlagt ferdigstilt i mail 2024. For utvalget har det vært fokus på at ressursbruken, både for oppdragsgivere og leverandørene, må stå i et rimelig forhold til kontraktens verdi. Dette vil nok bli applaudert av mange miljøer. Det store spørsmålet er allikevel om forslaget vil bli ansett som en forenkling med positivt fortegn.

Det mest revolusjonerende

Ved første øyekast, anses det mest revolusjonerende å være forslaget til de vesentlige forenklinger av regelverket for anskaffelser under EØS-terskelverdi. Dette er da heller ikke oppsiktsvekkende, siden regelverket for anskaffelser over denne verdi langt på vei styres  av EØS-direktivene.

Kort oppsummering 

Kort oppsummert dreier det seg bl.a. om følgende foreslåtte endringer for anskaffelsene under EØS-terskelverdien:

  • Regelverket skal ikke gjelde for anskaffelser under 300 000 kroner

Grensen er i dag 100 000 kroner eks. mva.

  • EU-rettslige anskaffelsesprinsippene «utgår»

Ved dette grepet ønsker man å demme opp for en rekke vanskelige spørsmål knyttet til om, og i tilfelle i hvilken utstrekning, EU-prinsippene gir opphav til forpliktelser under EØS-terskelverdi som ligner på de forpliktelsene som over EØS-terskelverdi følger av direktivene («nedfallsproblematikk»). De overordnede rettslige rammene vil da erstattes med alminnelig norsk forvaltningsrett, supplert med de generelle bestemmelsene i ny anskaffelseslov som vil komme til anvendelse på alle anskaffelser som loven gjelder for.

  • Ingen kunngjøringsplikt for vare- og tjenesteanskaffelser

Hovedkravet skal være at anskaffelsen skal skje på markedsmessige vilkår. I lovforslaget er det synliggjort tre praktiske eksempler på hvordan oppdragsgiver kan gå frem. Oppdragsgiver kan gjennomføre en markedsundersøkelse, og på grunnlag av denne innhente tilbud, innhente to eller flere tilbud, eller annonserer anskaffelsen, for eksempel på en relevant nettside eller ved frivillig kunngjøring i Doffin.

  • Differensiert regulering av bygge- og anleggsanskaffelser

Flertallet foreslår følgende differensiering:

    1. Bygge- og anleggsanskaffelser med en verdi under tre millioner kroner reguleres på samme måte som vare- og tjenestekontrakter under EØS-terskelverdi.
    2.  Bygge- og anleggsanskaffelser med en antatt verdi på mellom 3 og 15 millioner reguleres på samme måte, men med tillegg av en plikt til å gjøre anskaffelsen kjent i leverandørmarkedet.
    3. Bygge- og anleggsanskaffelser med en verdi over 15 millioner skal følge reglene i anskaffelsesdirektivet, men med visse justeringer som sikrer oppdragsgiver større fleksibilitet enn det EØS-reglene tillater for anskaffelser over EØS-terskel.

Det blir spennende å sette seg nærmere inn i forslagene, og høringsuttalelsene.

For nærmere orientering kan du lese høringsuttalelsen ved å trykke her

 

 

Kontakt oss

Vennligst skriv inn ditt navn.
Vennligst skriv inn en melding.