Offentlige anskaffelser: Oppjusteringer av EØS-terskelverdiene for 2020-2021

Terskelverdier er beløpsgrenser som angir hvilken del av anskaffelsesregelverket som kommer til anvendelse ved gjennomføring av konkurranser om en offentlig anskaffelse. De såkalte «EØS-terskelverdiene» regulerer bl.a. når anskaffelsesforskriftens del III må følges ved gjennomføring av en anskaffelse.

Hittil har disse vært som følger:
• 1,3 mill. kr. ekskl. mva. for statlige myndigheters vare- og tjenestekontrakter
• 2 mill. kr. ekskl. mva. for andre oppdragsgiveres vare- og tjenestekontrakter
• 51 mill. kr. ekskl. mva. for bygge- og anleggskontrakter
• 6,95 mill. kr. ekskl. mva. for kontrakter om særlige tjenester og kontrakter om helse- og sosialtjenester

Fra og med 20. februar er det foretatt følgende oppjusteringer av forannevnte:
• 2,05 mill. kr. ekskl. mva. for andre oppdragsgiveres vare- og tjenestekontrakter (tidligere 2 mill.)
• 51,5 mill. kr. ekskl. mva. for bygge- og anleggskontrakter (tidligere 51 mill.)
• 7,2 mill. kr. ekskl. mva. for kontrakter om særlige tjenester og kontrakter om helse- og sosialtjenester. (tidligere 6,95 mill.)

Som det fremgår er terskelverdien for statlige oppdragsgivere hva gjelder vare- og tjenestekontrakter uendret.
For oversikt over andre endringer, trykk her
https://www.regjeringen.no/contentassets/48242c43007d4e4c95dec5d63b2df498/nye-terskelverdier-av-12-februar-2020.pdf