Verdt å huske på for leverandør som vurderer søksmål etter deltakelse i konkurranse om offentlig anskaffelse

Sakskostnadsreglene i tvisteloven kapittel 20 gjelder også for partshjelpere, jf. § 20-1 tredje ledd. Det innebærer at innstilt leverandør til kontrakten, i egenskap av partshjelper, vil kunne få tilkjent sakskostnader – i tillegg til oppdragsgiver, når leverandøren ikke får medhold av retten.

I nylig avsagt kjennelse fra Borgarting lagmannsrett (20.02.19), ble Mesta tilkjent sakskostnader på nevnte grunnlag. Saken gjaldt anke over Oslo byfogdembetes kjennelse om å beslutte midlertidig forføyning om å avstå fra å inngå kontrakt i offentlig anbudskonkurranse som gjaldt driftskontrakt med Statens vegvesen. Lagmannsretten kom til at SVV ikke brøt anskaffelsesregelverket da de ikke benyttet en mulig adgang til å foreta avklaring av tilbudet fra avvist leverandør i medhold av anskaffelsesforskriften § 23-5. Leverandør var blitt avvist grunnet manglende dokumentasjon for oppfyllelse av et kvalifikasjonskravet. Begjæringen om midlertidig forføyning ble derfor ikke tatt til følge. Som vinner av den aktuelle kontrakten ble Mesta ansett for å ha et klart behov for selv å ivareta sine interesser i saken, samt for å ha bidratt til sakens opplysning, både faktisk og rettslig.