1. januar 2024 = Det grønne skiftet for offentlige anskaffelser?

FOA § 7-9 endres

Fra og med 1. januar 2024 blir FOA § 7-9 endret. Regelendringene er kort fortalt som følger:

Temaet for ett av tildelingskriteriene må være klima- og miljøhensyn, med mindre det er «klart» at det gir en bedre klima- og miljøeffekt å fastsette klima- og miljøkrav i kravspesifikasjonen, eller anskaffelsen «etter sin art» har et klimaavtrykk og en miljøbelastning som er «uvesentlig».  Sagt på en annen måte, det må verken fastsettes kriterier eller krav for å ivareta klima- og miljøhensyn, dersom det kan sannsynliggjøres at det du skal anskaffe har et klimaavtrykk og en miljøbelastning som er uvesentlig, men i motsatt fall må du som klar hovedregel ivareta miljøet ved utforming av tildelingskriteriene. Dersom oppdragsgiver ikke etterlever hovedregelen, skal det fremgå en begrunnelse i anskaffelsesdokumentene.

Det er også strammet inn hva gjelder hvilken vekt eller prioritet det «grønne tildelingskriteriet» skal ha. Det skal vektes 30% i konkurranser regulert av FOA del III, jf. FOA § 18-1, hvor det er fastsatt krav om vekting. For anskaffelser regulert av del II, hvor det kun er krav om å oppgi tildelingskriteriene i prioritert rekkefølge, «bør» tildelingskriteriet ha minst tredje beste prioritet.

https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2023-08-01-1305

Hvor ligger lista for bruk av unntakene?

Håpet er at det vil bli gitt god veiledning og eksempler fra Direktoratet for forvaltning og økonomistyring, og da især hva gjelder hvor listen legges for bruk av de to unntakene. Det er ingen tvil om at det vil bli utfordrende å sannsynliggjøre at de tilsynelatende svært strenge vilkårene for bruk av unntakene er oppfylt. Jeg vil derfor ikke bli overrasket om oppdragsgivere flest aldri vil påberope seg noen av disse, selv om det objektivt sett hadde vært det beste valget.

En god regel?

Basert på mange års erfaring med bistand til oppdragsgivere ved utforming av konkurransegrunnlag og evaluering av tilbud, er jeg på ingen måte overbevist om at man her har falt ned på en god regel. Etter mitt syn ville et bedre valg vært å likestille absolutte krav, dvs. krav som må oppfylles for å unngå avvisning, med tildelingskriteriene. Kombineres absolutte krav med strenge sanksjonsbestemmelser ved manglende oppfyllelse etter kontraktsinngåelse, dvs. i kontraktsbestemmelsene, er min påstand at dette er et minst like godt alternativ. Dette understreker også viktigheten av god veiledning fra DFØ sin side. Det blir uansett spennende å se hvordan bestemmelsene vil bli forstått og praktisert, både av oppdragsgivere, KOFA og domstolene.

 

 

 

 

 

Kontakt oss

Vennligst skriv inn ditt navn.
Vennligst skriv inn en melding.