Etablering av virksomhet – valg av selskapsform

Ved etablering av virksomhet må det foretas et valg av hvilken selskapsform som skal benyttes. Et slikt valg har vesentlige økonomiske og praktiske konsekvenser for den næringsdrivende.

På samme måte kan det oppstå et spørsmål om omdanning av en næringsvirksomhet til en annen organisasjonsform.

Disse valgene reiser en rekke problemstillinger som skjematisk gjennomgås nedenfor.

1.         De forskjellige organisasjonsformer

De mest praktiske organisasjonsformer for nyetablerte virksomheter er på den ene side aksjeselskap (AS, ASA) og på den annen side enkeltpersonsforetak (ENK) eller ansvarlige selskaper, enten solidarisk ansvarlige selskaper (ANS) eller med delt ansvar (DA).

I tillegg til disse former finnes det flere andre som kommandittselskap (KS), stille selskaper / indre selskaper som har det til felles at de ikke opptrer som selskaper utad, norske avdelinger av utenlandske selskaper m.v.

2.         Nærmere om selskapsformene

Et AS er et selskap med såkalt begrenset ansvar. Det innebærer at eiernes forpliktelser i utgangspunktet er begrenset til det aksjekapitalinnskudd som foretas, og som ved etablering av et selskap minimum må være kr 30.000,- totalt. I praksis vannes dette ofte ut ved at den finansiering som skal til for å etablere virksomheten, og som lånes opp i bank eller lignende, ofte bare muliggjøres gjennom personlige garantier fra aksjonærene.

ENK, ANS og DA har som kjennetegn at innehaveren/deltakerne er fullt ansvarlige for selskapets forpliktelser, men det kreves ikke et minimumsinnskudd ved etablering. Sondringen mellom ANS og AS går på solidaransvar (det vil si at hver deltaker hefter overfor selskapets kreditorer fullt ut for de samlete forpliktelser i selskapet), mens deltakerne i et DA hefter fullt ut for en viss andel av selskapets forpliktelser i samsvar med selskapsavtalen.

3.         Etablering

AS etableres ved at det settes opp en såkalt stiftelsesprotokoll med vedtekter. Disse dokumenter, sammen med revisors erklæring om at revisoroppdraget påtas samt dokumentasjon for at aksjekapitalen er innbetalt i sin helhet, sendes til Brønnøysundregistrene for registrering.

ENK etableres ved at det samme skjema fylles ut og sendes til Brønnøysundregistrene.

For ANS/DA etableres selskapet gjennom en selskapsavtale med registrering i Brønnøysundregistrene.

Det skal i tillegg pekes på at de aktuelle virksomheter etter omstendighetene vil kunne ha plikt til å kunne la seg registrere i Merverdiavgiftsmanntallet, eventuelt kan gjøre dette som frivillig registrering, avhengig av virksomhetens art. Etter de siste endringer i merverdiavgiftslovgivningen, vil imidlertid de fleste virksomheter være avgiftspliktige, uten at jeg går nærmere inn på det her.

4.         Skattemessige forhold

Det er vesentlige forskjeller i beskatningen av aksjeselskaper og ansvarlige selskaper. Aksjeselskaper vil i utgangspunktet være selvstendige skattesubjekter og skattelegges særskilt, uavhengig av aksjonærene. Motsatt er det for selskaper hvor beskatning foretas på deltakernes hånd etter nærmere regler. Slike selskaper er med andre ord ikke selvstendige skattesubjekter.

Ved endring av selskapsform vil det kunne oppstå skatte- og avgiftsmessige konsekvenser som bør vurderes nøye før gjennomføringskraft tas.  Regelverket inneholder muligheter for omdannelser uten at beskatningsplikt utløses, men trår man feil, kan det innebære at skatteplikt utløses selv om det i det reelle forhold er den samme eier som skal drive virksomheten fremover.

Det gås ikke nærmere inn på dette i denne sammenheng utover å vise til at om omdanning vurderes, bør man vurdere å konsultere revisor, regnskapsfører og advokat.

5.         Fordeler og ulemper ved valg av de forskjellige selskapsformer

Skjematisk, og noe forenklet, kan dette settes opp slik:

Aksjeselskaper:

Fordeler:
–           Ansvarsbegrensning
–           Visse skattebesparelser
–           Tidsforskyvning på skatteplikten (rentefordel)
–           Mulighet for utleie av lokaler i egen bolig til selskapet
–           Aksjonær som ansatt i selskapet
–           Minstefradrag i lønnsinntekten
–           Ikke formuesskatt for aksjeselskaper
–           Redusert formuesskatteverdi
–           Fordeler ved generasjonsovergang
–           Lavere avgifter
–           Bedre sykepengedekning for aktive aksjonærer
–           Reise- og diettdekning etter Statens satser
–           Større fradragsmuligheter
–           Aksjonærbeskatning ved uttak i stedet for opptjening

Ulemper:
–           Binding av aksjekapitalinnskudd (kr 30.000)
–           Arbeidsgiveravgift på lønn til aksjonær
–           Størrelsen vil variere i forhold til lokalisering i landet samt utbetalingenes størrelse

ENK, ANS og DA:

Fordeler:
–           Ikke krav til minstekapitalinnskudd
–           Ikke arbeidsgiveravgift på andel av resultat, men noe høyere trygdeavgift.

For 2019 var trygdeavgiftssatene av inntekt utover kr 54.560:

Lønnsinntekt 8,2 pst.
Fiske, fangst og barnepass5 8,2 pst.
Annen næringsinntekt 11,4 pst.
Pensjonsinntekt mv 5,1 pst.

–           Inntekt som deltaker er ikke gjenstand for arbeidsgiveravgift
–           Mindre innsyn i virksomheten

Ulemper:
–           Fullt ansvar for selskapets forpliktelser
–           Skatte- og avgiftsmessige ulemper

 

 

 

  1. Registreringsomkostninger (2020) til BrønnøysundregistreneAksjeselskap
Nyregistrering i Elektronisk Papir
Foretaksregisteret 5570,- 6797,-

 

Endringer som skal kunngjøres Elektronisk Papir
Kapitalnedsettelse 1440,- 2832,-
Fusjon og fisjon 1440,- 2832,-
Endring av foretaksnavn, medregnet endring som følge av omdanning 1440,- 2832,-
Andre endringer Gratis Gratis

 

Oppløsning og sletting i Elektronisk Papir
Foretaksregisteret Gratis Gratis

 

 

 

Ansvarlig selskap og partsrederi

 

Nyregistrering i Elektronisk Papir
Foretaksregisteret 2250,- 2832,-

 

Endringer som skal kunngjøres Elektronisk Papir
Endring av foretaksnavn, medregnet endring som følge av omdanning 1440,- 2832,-
Deltakerendring 1440,- 2832,-
Endring ansvarsandel 1440,- 2832,-
Fratredelse som deltaker 1440,- 2832,-
Andre endringer Gratis Gratis

 

Oppløsning og sletting Elektronisk Papir
Foretaksregisteret Gratis Gratis

 

 

 

Enkeltpersonforetak

 

Nyregistrering i Elektronisk Papir
Enhetsregisteret Gratis Gratis
Foretaksregisteret 2250,- 2832,-

 

Endringer som skal kunngjøres Elektronisk Papir
Navneendring i Foretaksregisteret 1440,- 2832,-
Andre endringer Gratis Gratis

 

Sletting i Elektronisk Papir
Enhetsregisteret Gratis Gratis
Foretaksregisteret Gratis Gratis
  1. OppsummeringVed valg av organisasjonsform må det foretas en helhetsvurdering hvor momenter som antallet deltakere, behov for ansvarsbegrensning, behov for ekstern finansiering, virksomhetens art og ansvarsomfang, deltakernes/aksjonærenes privatøkonomiske forhold, påtenkt omfang av virksomheten m.v. trekkes inn. Det bør med andre ord i hvert enkelt tilfelle foretas en vurdering av valg av selskapsform.

    Det skal også nevnes at mellomformer som for eksempel stille selskaper/indre selskaper kan være av interesse.

    Ved valg av selskapsform bør man, dersom man er i tvil, innhente kompetent rådgivning.

    Det som er skrevet foran er ment som en generell rådgivning og bør derfor ikke benyttes som eneste grunnlag for valg av selskapsform. Ved behov eller ønske om en nærmere vurdering, bistår vi gjerne.