Korona: Utsettelse av generalforsamling og styremøter

I aksje- og allmenaksjeselskaper skal det avholdes ordinær generalforsamling innen seks måneder etter utgangen av hvert regnskapsår. For de aller fleste selskaper vil det si innen utgangen av juni måned.

Spørsmålet er om generalforsamlingen kan avholdes uten fysisk møte som følge av Korona-viruset, herunder om man kan benytte elektroniske hjelpemidler.

Spørsmål kan også reises om selskapenes adgang til å utbetale utbytte under disse omstendigheter.

 

Utsettelse av generalforsamling

Dersom innkallelse allerede er sendt ut, har styret en viss adgang til å tilbakekalle innkallingen. Det krever saklig grunn. Det må være opplagt når årsaken er korona-viruset. Det vil nok også være situasjonen dersom man ønsker å avlyse generalforsamlingen etter at aksjeeierne har ankommet møtestedet.

Utsettelse utover 6 måneders-regelen må således aksepteres. Men så har vi en absolutt frist for innsendelse av årsregnskapet etter regnskapsloven § 8-3, som er den 1. august. Det vil utgjøre en ytre skranke inntil regjeringen måtte iverksette midlertidige regler.

 

Utsettelse av styremøte

Etter asl. § 6-24 første ledd skal styret treffe beslutning når mer enn halvdelen av medlemmene er til stede eller deltar i styrebehandlingen. Styreleder kan etter § 6-19 forelegge saken skriftlig, – eller behandles på annen betryggende måte. Hva som anses som betryggende, vil avhenge av sakens karakter. Selv om bestemmelsen uttrykkelig nevner skriftlighet, og forutsetter sirkulasjon av dokumentene, vil kommunikasjonen mellom styremedlemmene skje med fjernmøteteknikk. Det åpnes for det i lovens forarbeider, jf. NOU 1996: 3 s. 143.

Styrets leder kan også legge opp møtet slik at hvert enkelt styremedlem gis anledning til å fremføre sitt syn på saken overfor de andre styremedlemmene før avgjørelse treffes.

Så nærkontakt mellom styremedlemmene kan unngås, mens styremøtene like vel gjennomføres.

I allmennaksjeselskapene er det en særbestemmelse om at bl.a. årsregnskap og årsberetning skal behandles i fysisk møte.

 

Utbytte

Korona-virusets virkning på selskapene får betydning for forsvarligheten av å dele ut utbytte. Det må foretas en forsvarlighetsvurdering, jf. asl./asal. § 8-1 fjerde ledd. Det er fremmet politiske ytringer om å utvise forsiktighet og unnlatelse for de selskapene som får tildelt bistand i regjeringens tiltakspakker.

Utsettes utbytte, kan det senere besluttes ekstraordinært utbytte. Regjeringen har per i dag ikke innført begrensninger i utbytte utdeling.

 

Merk! Regjeringen kommer med nye tiltak på fredag.

 

 

Kontakt advokat Thor Henning Pedersen for mer informasjon og bistand.

Advokat Pedersen er samarbeidsadvokat for Huseiernes Landsforbund.