Økonomisk kriminalitet fra innsiden

Når det blir oppdaget at en virksomhet har blitt utsatt for kriminelle handlinger oppstår en uoversiktlig situasjon, og særlig gjelder dette når den ulovlige aktiviteten har foregått fra innsiden.

Det kan dreie seg om flere forskjellige typetilfeller, og de vanligste er underslag og økonomisk utroskap.

Hvordan selskapet bør håndtere en slik situasjon må vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle, men det er noen typiske fellestrekk og noen valg som må tas. Et selskap vil ofte ha mange verktøy tilgjengelig i sin verktøykasse i slike situasjoner, og selskapet må finne ut hvilke som er de mest hensiktsmessige å bruke.

Det første selskapet bør gjøre er å skaffe seg en viss oversikt. I noen tilfeller er det på et slikt tidlig tidspunkt nødvendig å sikre bevis, og i alle tilfeller er det nødvendig å lage en god strategi.

Det bør helt innledningsvis vurderes om selskapet umiddelbart bør anmelde forholdet til påtalemyndigheten. Ofte er det imidlertid hensiktsmessig å avvente utfallet av en innledende faktainnhenting/granskning. Typisk kan en revisor eller en gransker i samarbeid med en advokat klarlegge nærmere hva som har skjedd, og sikre bevis. Når en granskningsrapport er klar, har selskapet ofte flere valgmuligheter. På dette tidspunktet vil det også være lettere å vurdere om det foreligger risiko for at også selskapet selv kan havne i myndighetenes søkelys på bakgrunn av det som har skjedd.

Kan de økonomiske mislighetene bevises, kan selskapet vanligvis gå til oppsigelse eller avskjed av vedkommende, men dette kan noen ganger forkludre mulighetene for å finne ut hva som har skjedd, eller ødelegge for politiets eventuelle etterforskning.

Andre verktøy selskapet har i en tidlig fase er å gå til domstolene med et krav om midlertidig forføyning eller krav om arrest (sikring av økonomiske midler hos motpart).

I noen tilfeller kan det være aktuelt for aksjonærer å gå til domstolen og kreve offentlig granskning av selskapet.

Noen ganger kan det videre være aktuelt med styreansvar eller revisoransvar, og hvis en ser for seg at en vil kreve erstatning fra noen av disse bør det varsles om dette i en tidlig fase.

Ofte vil en mer diskret tilnærming være å foretrekke av hensyn til selskapets renommé. En innledende granskning kan ofte gi et godt utgangspunkt for å forhandle med dem det gjelder, og for å få til en samlet, endelig løsning slik at partene kan bli ferdige med hverandre. Skulle forhandlinger ikke lykkes, har man både sivilt søksmål og politianmeldelse å falle tilbake på.

Wahl-Larsen Advokatfirma har lang erfaring med slike situasjoner, og kan gi råd om strafferettslige og arbeidsrettslige spørsmål, samt bistå i forhandlinger og rettsprosesser. Ta kontakt med advokat Rikard Berg for mer informasjon.