Ny bestemmelse i arbeidsmiljøloven om utvidet fortrinnsrett

Arbeidsmiljøloven § 14-2 fikk fra 1. juli i år et tillegg i fjerde ledd. Arbeidstakers fortrinnsrett til ledige stillinger de er kvalifisert for etter oppsigelse på grunn av virksomhetens forhold har tidligere blitt utløst på oppsigelsestidspunktet og deretter gjeldt i ett år etter oppsigelsesfristens utløp. Ifølge tillegget gjelder den fra oppsigelsestidspunktet og i to år fra oppsigelsesfristens utløp dersom arbeidsforholdet avvikles i perioden fra og med 1. juli 2021 til og med 31. desember 2021 på grunn av virkninger av covid-19-pandemien, jf. Prop. 154 L (2020-2021).

For midlertidig ansatte som ikke mottar særskilt oppsigelse, vil fortrinnsretten trolig gjelde fra fratredelsestidspunktet og ett år fremover, jf. Ot.prp. nr. 50 (1993-94) s. 203. Fortrinnsretten forlenges ikke selv om arbeidstakeren bestrider oppsigelsen og fortsetter i stilling etter utløpet av oppsigelsestiden etter § 15-11.

Den utvidede fortrinnsretten gjelder både ved oppsigelser, jf. § 14-2 første ledd, og ved manglende forlengelse av midlertidig ansettelse eller reduksjon av stilling, jf. andre ledd. Bestemmelsen skal gjelde ved avvikling av arbeidsforhold som enten direkte eller indirekte, og helt eller delvis, har skjedd på grunn av virkninger av covid-19-pandemien. De reelle forholdene må legges til grunn. Bestemmelsen er midlertidig, og vil gjelde for arbeidstakere der arbeids-forholdet avvikles i perioden fra 1. juli 2021 og til og med 31. desember 2021. Ved oppsigelse innebærer bestemmelsen at selve oppsigelsen må finne sted innenfor det angitte tidsrommet.

Fortrinnsretten gjelder, også etter tillegget, kun for arbeidstakere som har vært ansatt i virksomheten i til sammen 12 måneder i løpet av de siste to årene.

Det vil nok ikke alltid være helt enkelt å avgjøre hvorvidt et arbeidsforhold er avviklet «på grunn av virkninger av covid-19-pandemien». Det er imidlertid lagt opp til en vid tolkning. Det er tilstrekkelig for at bestemmelsen skal få anvendelse at avviklingen er skjedd indirekte på grunn av pandemien. Den kommer også til anvendelse dersom avviklingen delvis er skjedd på grunn av pandemien, noe som vi har sett at ofte har vært tilfelle i praksis.

Arbeidsgiver må huske på å vise til de nye reglene i oppsigelsesbrevet! Dersom du er arbeidsgiver og har foretatt oppsigelser på grunn av virksomhetens forhold etter 1. juli, og dette har hatt en mulig årsak i pandemien, anbefaler vi at du nå, for å være på den sikre siden, oversender en skriftlig redegjørelse til de oppsagte arbeidstakerne om tillegget, hvis du ikke allerede har gjort det.